Gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedscommissies/
Ga naar de hoofdinhoud

Via de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.

Actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties; iedereen kan zich verkiesbaar stellen als gebiedscommissielid of als wijkraadslid. Leden van een wijkcomité worden geloot.

Gebiedscommissie

In twaalf gebieden van Rotterdam hebben bewoners gekozen voor een gebiedscommissie. De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. De leden zijn de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. Op alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij.

Wijkraden en wijkcomités

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners meer invloed krijgen op wat er gebeurt in de wijk. Daarom vervangen in de gebieden Noord en Feijenoord veertien wijkraden de gebiedscommissies. En in zes wijken -in de gebieden Delfshaven, Prins Alexander en Charlois- experimenteert de gemeente met gelote wijkcomités. Wijkraden en wijkcomités bestaan uit vijf leden. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij. De wijkraden en wijkcomités hebben dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de gebiedscommissies.

Een belangrijk instrument bij het adviseren aan het stadsbestuur, is de wijkagenda. De gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken, zo'n plan. Het is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. Het plan gaat over specifieke wijkopgaven die nog niet zijn opgenomen in de stadsbrede uitvoeringsprogramma's. Het gaat dan vooral over veiligheid, de buitenruimte en voorzieningen in de wijk.

De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en maken participatie mogelijk. Ze stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren. Denk aan crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben een budget voor bewonersinitiatieven. Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Zie voor meer informatie de pagina Subsidie bewonersinitiatief gebieden of neem contact op met uw gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.

Een andere taak van de gebiedscommissie, wijkraad en wijkcomité is toezien op de goede uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde wijkagenda. Verloopt iets niet volgens afspraak, dan kan de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité dit aankaarten bij de ambtelijke organisatie. Als dat nodig is kan dit zelfs rechtstreeks bij de gemeenteraad.

Geld, bevoegdheden en doorzettingsmacht

De kracht van de gebiedscommissie, wijkraad en wijkcomité is dat die haar bevoegdheid haalt uit het draagvlak onder buurtbewoners. En niet uit formele bevoegdheden en budgetten. Een wijkagenda die samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in een gebied tot stand kwam, weegt zwaar voor de gemeenteraad.

Verloopt de uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde wijkagenda niet goed? Dan kan de gebiedscommissie dit ambtelijk opschalen. Daarnaast kunnen gebiedscommissieleden ook politiek opschalen. Er zijn korte escalatielijnen richting wethouders en gemeenteraad.

Nevenfuncties volksvertegenwoordigers

De leden van de gebiedscommissies, de wijkraden en wijkcomités zijn gekozen, benoemd en geïnstalleerd. Een van de vereisten voor de geïnstalleerde leden is het openbaar maken van nevenfuncties. Dit zijn de activiteiten die deze personen doen naast het werk voor de gebiedscommissie, de wijkraad of wijkcomité. Alle leden hebben hun activiteiten (schriftelijk) doorgegeven. De secretaris van de gebiedscommissie, wijkraad of het wijkcomité heeft de taak om een voor iedereen toegankelijk register van alle functies van de leden bij te houden.

Meer informatie

Is de manier waarop u benaderd of gehoord bent bij inspraak- en participatietrajecten niet gelopen zoals u had verwacht? Heeft u hierover een verbetersuggestie? Of wilt u een tweede kans? Geef dan een klacht door, we nemen uw melding in behandeling

Bent u op zoek naar informatie die te maken heeft met inspraak en invloed, maar kunt u het niet vinden? Mail ons dan via inspraakenparticipatie@rotterdam.nl.