Voortgangsrapportage Feyenoord City
Gepubliceerd op: 11-04-2018
Geprint op: 25-01-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/voortgangsrapportage-fc/
Ga naar de hoofdinhoud

Twee keer per jaar (in april en in oktober) rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van Feyenoord City. Dat is zo vastgelegd in de Regeling Risicovolle Projecten.

De opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage (november 2017) (pdf). De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals die in het kader van de Monitor Grote Projecten.

Let op! Voor gebruik op een mobiel apparaat (de iPad of mobiele telefoon) de PDF eerst openen met/kopiëren/downloaden naar een PDF-lezer (iBooks of bijvoorbeeld Acrobat reader) zodat alle hyperlinks goed werken.

De voortgangsrapportage is vanaf woensdag 8 december ook beschikbaar in een toegankelijke pdf. Dit is een tekstversie zonder hyperlink en tabellen.

Voortgangsrapportage Feyenoord City, november 2021

In de vorige (zesde) voortgangsrapportage is ook actuele informatie opgenomen van na de formele peildatum van 1 april. Dat hield verband met de beoogde besluitvorming van juli in de gemeenteraad. Dit betrof de volgende onderwerpen:

  • Investeringsmemorandum van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord
  • Toets op de randvoorwaarden van de Position paper opgesteld door Deloitte
  • Ons raadvoorstel van 30 april om in te stemmen met Financial Commitment op basis van de uitkomsten van deze toets
  • Diverse andere zaken zoals voortgang financiering, de Procesovereenkomst Herontwikkeling De Kuip en toezeggingen over de risico’s van de gebiedsontwikkeling.

Omdat deze onderwerpen onderdeel uitmaken van de vorige rapportage zijn ze tevens het ijkpunt ten opzichte waarvan we de voortgang in deze (de zevende) rapportage schetsen. De peildatum van de voorliggende rapportage is 1 oktober. Relevante ontwikkelingen tussen dit moment en het moment van aanbieden worden opgenomen in de begeleidende raadsinformatiebrief zodat uw raad een zo actueel mogelijk beeld heeft.