Meer inbreng bewoners bij stadsvernieuwing
Gepubliceerd op: 20-07-2021
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/sociaal-statuut/
Ga naar de hoofdinhoud

De stem van bewoners en hun woonwensen en -mogelijkheden gaat zwaarder meewegen in beslissingen over renovatie, samenvoegingen, sloop en nieuwbouw. Dit wordt opgenomen in een Sociaal Statuut, de nieuwe basis voor stadsvernieuwing.

Het Sociaal Statuut moet gelden voor alle Rotterdammers die te maken krijgen met herstructurering. Dus voor zowel huurders van corporaties, als huurders en eigenaren in de particuliere voorraad. De gesprekken om te komen tot een stadsbreed Sociaal Statuut worden de komende maanden gevoerd.

Het Sociaal Statuut moet er nog dit jaar komen. Het wordt samen met woningcorporaties en hun huurdersorganisaties opgesteld. Ook bewoners(organisaties), het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en ontwikkelaars worden hierbij betrokken.

Sociaal Statuut

Met het Sociaal Statuut moet de stem van bewoners in de zogenaamde herstructureringswijken zwaarder meewegen in beslissingen over renovatie, samenvoegingen en sloop of nieuwbouw. Ook wil de gemeente speculatie in deze wijken op verschillende manieren aanpakken, bijvoorbeeld met een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming.

​De volgende punten worden wat de gemeente betreft opgenomen in het Sociaal Statuut:

  • Bewoners krijgen bij herstructurering een passende woning aangeboden in de wijk of in omliggende wijken, of ze nu in een huur- of een koopwoning wonen.
  • Bewoners moeten daar waar mogelijk de kans krijgen om direct door te verhuizen naar nieuwbouw- of renovatieprojecten. Zo kunnen zij zonder tijdelijke huisvesting al vroeg zekerheid krijgen over een nieuwe woning.
  • Iedere bewoner kan begeleiding krijgen van een woonconsulent bij het zoeken naar een nieuwe woning.
  • De gemeente gaat onderzoeken of er een huurgewenningsbijdrage kan komen. Mensen moeten na hun verhuizing soms hogere huren betalen. Dat is een van de redenen waarom senioren huiverig zijn om te verhuizen. Ook al zijn ze slecht ter been en ontbreekt er een lift in hun woning.
  • Bewoners moeten daar waar mogelijk de kans krijgen om direct door te verhuizen naar nieuwbouw- of renovatieprojecten. Zo kunnen zij zonder tijdelijke huisvesting al vroeg zekerheid krijgen over een nieuwe woning.

Stadsvernieuwing 2.0

Het Sociale Statuut wordt de nieuwe basis van de stadsvernieuwing. Het college spreekt ook wel over stadsvernieuwing 2.0. Het verwijst daarmee naar de stadsvernieuwing van het eind van de vorige eeuw, die vaak op een breed draagvlak van bewoners kon rekenen, omdat er met hun woonwensen en mogelijkheden rekening werd gehouden.

Wonen is een basiszekerheid voor mensen, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). 'Soms vertelden bewoners in herstructureringswijken mij dat ze het gevoel kregen dat ze er niet toe deden. Ze vroegen zich soms ook af of er nog wel plek is voor hen in Rotterdam. Voor iedereen is plek in deze stad. Die zekerheid geven wij. We maken er samen een mooiere en aangenamere stad van waar voor mensen met iedere portemonnee een plek is.'

Pilots

Bij de herstructurering van wijken is er vaak een kleine groep mensen die snel vertrekt omdat ze toch al op zoek waren naar een nieuwe woning. De meeste mensen doen mee als ze zicht krijgen op een daadwerkelijke verbetering van hun woonsituatie.

Sommige mensen houden vast aan hun huidige woonsituatie en willen geen verandering. Het college wil tot een passende aanpak komen die rekening houdt met de belangen van al deze groepen. Samen met de betrokken bewoners en woningcorporaties gaat de gemeente pilots beginnen in Carnisse en Hillesluis. Andere wijken elders in Rotterdam volgen later.

Toekomstbestendig

Het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk steekt 40 miljoen euro in woningverbetering in Rotterdam Zuid. Dat geld is bestemd om de leefbaarheid in kwetsbare gebieden te verbeteren door de woningvoorraad aan te pakken.

Uit een recent vitaliteitsonderzoek is gebleken dat tienduizenden huizen in met name de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) verbeterd moeten worden omdat ze niet toekomstbestendig zijn. Dan kan met renovatie en samenvoegen. Maar als de staat van woningen zo slecht is dat renovatie kostbaarder is dan nieuwbouw, dan is sloop noodzakelijk. Soms biedt sloop ook kansen om binnen dichtbebouwde wijken een ander type nieuwbouw toe te voegen.

Op die plekken streeft de gemeente ernaar om meer en grotere woningen te bouwen om zo de woningnood te verminderen. 'We willen Rotterdammers die naar een grotere woning zoeken omdat ze gezinsuitbreiding krijgen of meer zijn gaan verdienen betere kansen op een woning geven. Er is nu nog een groot tekort aan zulke betaalbare woningen in de stad waardoor sociale stijgers, gezinnen en starters helaas Rotterdam met tegenzin moeten verlaten', zegt Kurvers. 'Ook willen we meer levensloopbestendige woningen voor senioren. Als die er zijn, ontstaat er meer doorstroming op de woningmarkt.'