Garantiebaan
Gepubliceerd op: 23-10-2018
Geprint op: 04-08-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/garantiebaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Een garantiebaan is een reguliere functie bij een regulier bedrijf. U komt mogelijk voor een garantiebaan in aanmerking wanneer u door een (arbeids-)beperking niet voldoende kunt werken om het wettelijke minimumloon te verdienen.

De gemeente kan u helpen bij het creëren van een geschikte werkplek.

U komt bij het bedrijf in dienst. Uw werkgever wordt door de gemeente financieel gecompenseerd voor het stukje productiviteit wat u door uw (arbeids-)beperking niet kunt leveren.

De volgende ondersteuning kan worden ingezet:

De werkgever die u in dienst neemt kan in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie (maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon). De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het gedeelte van het werk dat u door uw (arbeids-)beperking niet kunt leveren. De loonkostensubsidie wordt bepaald door een onafhankelijke loonwaardemeting uit te voeren op de werkplek.

Bent u nog niet in staat om zelfstandig uw functie uit te voeren? Dan kunt u een beroep doen op de begeleiding van een jobcoach. De begeleiding heeft tot doel dat u na verloop van tijd zelfstandig uw functie kunt uitvoeren. U kunt de jobcoach zien als een mentor

 • bij wie u terecht kunt voor vragen
 • die u ondersteunt bij het overleg met de werkgever
 • u helpt bij het regelen van eventuele randvoorwaarden.

Er zijn drie vormen van jobcoaching:

 • gemeentelijke jobcoach
 • jobcoach in dienst van de werkgever (interne jobcoach)
 • jobcoach in dienst van een organisatie (externe jobcoach)

Een werkgever wil u in dienst nemen. Maar twijfelt nog of u geschikt bent voor de functie. In dat geval kan de werkgever een beroep doen op een proefplaatsing. U gaat dan met behoud van uitkering, voor maximaal twee maanden, aan het werk bij de werkgever. In deze periode  wordt ook een loonwaardemeting gedaan. Een proefplaatsing is alleen mogelijk als u tenminste zes maanden voor minimaal 12 uur per week gaat werken.

Via de no-riskpolis van het UWV loopt uw werkgever geen financieel risico voor uw loonkosten wanneer u ziek wordt. Wordt u ziek nadat u in dienst bent getreden? Dan ontvangt uw werkgever gedurende uw ziekte een financiële vergoeding voor de loonkosten.

Kunt u door uw (arbeids-)beperking niet zelfstandig reizen (met eigen- of openbaar vervoer)? Dan kunt u via de gemeente in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening voor woon-werkverkeer.

Soms is het nodig dat uw werkplek wordt aangepast zodat u uw functie/beroep kunt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het rolstoeltoegankelijk maken van de ruimte waar u uw werkzaamheden uitvoert. Dit kan uw werkgever via en op kosten van de gemeente aanvragen.

Dit gaat om een hulpmiddel dat een werkgever normaal gesproken niet in zijn bedrijf beschikbaar heeft maar dat wel nodig kan zijn om uw functie/beroep uit te voeren. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld orthopedische schoenen of een aangepaste bureaustoel/toetsenbord. Deze middelen kan uw werkgever via en op kosten van de gemeente aanvragen.

Tot 1 juli 2019 gold dit ook voor de voorziening in verband met doof-, slechthorend- of doofblindheid. Sindsdien is UWV verantwoordelijk en dient een voorziening hiervoor rechtstreeks bij UWV aangevraagd te worden. Zie voor meer informatie de pagina Tolkvoorziening schrijf- en gebarentolk op de website van het UWV.

Voor één gemeentelijke doelgroep geldt bovenstaande niet: de doelgroep Sociale Werkvoorziening. Tot 1 juni 2020 kan u als werkzoekende uit de doelgroep SW Rotterdam, door de werkgever bij het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland aangemeld worden voor een aanvraag.

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij een reguliere werkgever. Dat is het doel van garantiebanen. Gemeenten, werkgevers, UWV, uitzendbureaus en het Rijk werken hierbij samen.

Een werknemer met een (arbeids-)beperking komt mogelijk voor een garantiebaan in aanmerking wanneer diegene (nog) niet zonder ondersteuning kan werken. De gemeente en WerkgeversServicepunt helpen u bij het creëren van een geschikte werkplek bij uw organisatie of onderneming.

De volgende ondersteuning kan worden ingezet:

De werkgever kan in overleg met de gemeente voor het eerste half jaar van het dienstverband kiezen tussen:

 • forfaitaire loonkostensubsidie
 • loonkostensubsidie op basis van de objectief vastgestelde loonwaarde.

De forfaitaire loonkostensubsidie is 50 procent van het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie op basis van vastgestelde loonwaarde is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon.

Als u kiest voor forfaitaire loonkostensubsidie vindt in de vijfde maand van het dienstverband een objectieve loonwaardemeting plaats. Op basis van deze vaststelling ontvangt u vanaf de zevende maand de loonkostensubsidie op basis van de dan vastgestelde loonwaarde.

Voor wie is deze loonkostensubsidie bedoeld?

De forfaitaire loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst willen nemen op grond van de Participatiewet en met een verminderde loonwaarde.

Goed om te weten

 • Degene die u in dienst wilt nemen woont in de gemeente Rotterdam. Hij of zij valt onder de doelgroep banenafspraken (dus ingeschreven zijn in het doelgroepregister) én heeft nog geen dienstverband
 • Het bedrag van de forfaitaire loonkostensubsidie wordt vermeerderd met de aanspraak op vakantietoeslag en met een vergoeding voor werkgeverslasten. Deze vergoeding is 23 procent
 • De forfaitaire loonkostensubsidie wordt naar evenredigheid verminderd als de arbeidsduur korter is dan de normale arbeidsduur, zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 • De gemeente heeft de mogelijkheid (niet de plicht) om een forfaitaire loonkostensubsidie toe te kennen. Dit is in de plaats van de loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde
 • Er wordt geen loonkostensubsidie verstrekt in de periode(n) waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet (no-riskpolis).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de participatieadviseurs van het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSP Rijnmond). Dit kan via telefoonnummer 010 - 700 89 89 of via het contactformulier. Of kijk op de pagina Subsidies en regelingen.

Voor schoolverlaters die binnen zes maanden na afloop van hun opleiding aan de slag zijn gegaan in een reguliere baan is er loonkostensubsidie voor schoolverlaters. Op deze manier heeft de jongere meer kans om bij de werkgever in dienst te kunnen blijven.

Voor wie is deze loonkostensubsidie bedoeld?

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die een jongere in dienst heeft die:

 • jonger is dan 27 jaar
 • woont in de gemeente Rotterdam
 • direct voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding (MBO niveau 1) heeft gevolgd
 • binnen zes maanden na het verlaten van bovengenoemd onderwijs de stap naar werk heeft gemaakt en een arbeidsovereenkomst heef
 • valt onder de doelgroep banenafspraak (dus ingeschreven staat in het doelgroepregister);
 • een verminderde productiviteit heeft.

Goed om te weten

 • Er mag geen sprake zijn van een dienstverband zoals bedoeld in de artikelen 2 en 7 van de Wet sociale werkvoorziening
 • De loonkostensubsidie wordt verstrekt ná vaststelling van de loonwaarde op basis van artikel 10d, lid 1 van de Participatiewet. Let op: het toekennen van een forfaitaire loonkostensubsidie is dan niet mogelijk
 • Er wordt geen loonkostensubsidie verstrekt in de periode(n) waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet (no-riskpolis)
 • Een loonkostensubsidie wordt niet verstrekt als de werkgever voor de werknemer al een andere loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente. Of als de werkgever een beroep kan doen op loondispensatie van het UWV (voorliggende voorziening)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de participatieadviseurs van het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSP Rijnmond). Dit kan via telefoonnummer 010 - 700 89 89 of via het contactformulier. Of kijk op de pagina Subsidies en regelingen.

Met inzet van diverse voorzieningen kunnen (arbeids-)beperkten werken aan hun arbeidsontwikkeling. Zo ontstaan er voor hen nieuwe perspectieven op de arbeidsmarkt.

De volgende voorzieningen kunnen worden ingezet:

Jobcoaching op de werkplek

U kunt een beroep doen op een jobcoach als uw werknemer nog niet zelfstandig zijn of haar functie/beroep kan uitvoeren. Jobcoaching is tijdelijk en wordt in principe in natura verstrekt. De kosten van de jobcoaching worden vergoed door de gemeente.

Het is belangrijk dat de werknemer zich goed, veilig en vertrouwd voelt bij de jobcoach, zodat de kans op succes wordt vergroot. Er zijn verschillende manieren waarop jobcoaching kan worden ingezet:

 • gemeentelijke jobcoach
 • jobcoach in dienst van de werkgever (interne jobcoach)
 • jobcoach in dienst van een organisatie (externe jobcoach)

De werknemer kan ook een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. Bij een PVB maakt de werknemer zelf de keus voor de jobcoach (organisatie) die hem gaat begeleiden. De gemeente betaalt de kosten van de jobcoaching rechtstreeks aan de jobcoach (organisatie).

Vervoersvoorziening

Als de werknemer niet zelfstandig kan reizen en/of gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kunt u een vervoersvoorziening aanvragen. De vervoersvoorziening is alleen bedoeld voor woon-werkverkeer.

Meeneembare voorziening(en)

Een meeneembare voorziening is een bijzonder hulpmiddel dat een werkgever normaal gesproken niet in zijn bedrijf beschikbaar heeft maar dat wel nodig kan zijn voor een werknemer om zijn functie/beroep uit te voeren. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld orthopedische schoenen, of een aangepaste bureaustoel/toetsenbord. Deze middelen kunt u als werkgever via en op kosten van de gemeente aanvragen.

Tot 1 juli 2019 gold dit ook voor de voorziening in verband met doof-, slechthorend- of doofblindheid. Sindsdien is UWV verantwoordelijk en dient een voorziening hiervoor rechtstreeks bij UWV aangevraagd te worden. Zie voor meer informatie de pagina Tolkvoorziening schrijf- en gebarentolk op de website van het UWV.

Voor één gemeentelijke doelgroep geldt bovenstaande niet: de doelgroep Sociale Werkvoorziening. Tot 1 juni 2020 kan een werkzoekende uit de doelgroep SW Rotterdam, door u als werkgever bij het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland aangemeld worden voor een aanvraag.

Werkplekaanpassing

Is een aanpassing van de werkplek noodzakelijk is voor de werknemer met een (arbeids-) beperking om zijn werk uit te voeren? Dan is het mogelijk om een werkplekaanpassing aan te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een rolstoeltoegankelijke werkruimte of een traplift. De werkplekaanpassing wordt in principe in bruikleen door de gemeente beschikbaar gesteld.

No-riskpolis

De no-riskpolis is bedoeld voor de werkgever die een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden aangaat met een werkzoekende met een (arbeids-)beperking. De werkzoekende moet zijn opgenomen in het landelijk doelgroepregister. De werknemer heeft een structurele functionele of andere beperking of de werkgever ontvangt ten behoeve van deze persoon een loonkostensubsidie. Artikel 29b van de Ziektewet is niet van toepassing. De werknemer woont in de gemeente Rotterdam.

Via de no-riskpolis wordt in het eerste ziektejaar tussen de 70 en 100 procent van het dagloon vergoed. In het tweede jaar 70 procent van het dagloon. Er geldt een maximum dagloon.

Het UWV verzorgt deze no-riskpolis als de werknemer binnen zes weken via de gebruikelijke route wordt ziekgemeld. De werknemer moet ook ziek worden gemeld bij de gemeente door de werkgever.

De volledige voorwaarden voor bovenstaande voorzieningen bij een garantiebaan kunt u vinden in het document Participatieverordening Rotterdam 2015 (pdf).

Het is voor een werkgever niet altijd mogelijk om iemand direct in dienst te nemen. Daarom is het mogelijk om een garantiebaan te realiseren via detachering. Deze detacheringen tellen mee als garantiebaan bij de inlenende werkgever.

Welke voorwaarden stelt de gemeente Rotterdam aan detacheringen?

De voorwaarden die gesteld worden komen vrijwel overeen met de voorwaarden die gelden voor directe dienstverbanden voor een garantiebaan bij werkgevers. In het geval van een detachering moet de detacheerder (de feitelijke werkgever) lid zijn van brancheorganisaties ABU, NBBU, VPO of een soortgelijke brancheorganisatie. Reden hiervoor is de waarborging van de kwaliteit van de dienstverlening van de detacheerder. Zowel naar de werkgever als de werknemer.

Overige aandachtspunten

 • De kosten voor detachering kunnen voor de inlenende werkgever hoger zijn dan wanneer de werknemer direct in dienst wordt genomen. Deze eventuele extra kosten voor een detachering zijn volledig voor rekening van de inlenende werkgever
 • De detachering is een overeenkomst tussen de detacheerder en de inlenende werkgever. De gemeente is hierin geen partij en is ook niet verantwoordelijk. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) risico’s die het gevolg zijn van de detacheringsconstructie. Het is aan de detacheerder en de inlenende werkgever om afspraken te maken over het inleentarief. Onder andere op basis van loon, loonkostensubsidie die beschikbaar wordt gesteld door de gemeente, enzovoort.
 • Er moet een arbeidsovereenkomst worden aangegaan met de werknemer voor minimaal 6 maanden en voor minimaal 12 uur per week
 • Er moet een vaste werkplek voor de werknemer zijn
 • De loonwaardemeting wordt in principe jaarlijks eenmalig uitgevoerd. Dit gebeurt op de werkplek door een deskundige op basis van een beschreven objectieve methode (Dariuz). Deze deskundige kan een medewerker van de gemeente zijn of een door de gemeente in te schakelen derde. Het mag niet zo zijn dat de werknemer steeds andere functies moet vervullen. Dat tot gevolg heeft dat steeds opnieuw een loonwaardemeting moet worden uitgevoerd. Of opnieuw andere instrumenten moeten worden ingezet
 • Als de werknemer geen werk meer verricht (anders dan door ziekte) kan dat tot gevolg hebben dat de loonkostensubsidie wordt beëindigd. In geval van ziekte worden de loonkosten (deels) gedekt via een no-riskpolis. De gemeente bepaalt welke voorziening nodig is (in de vorm van begeleiding of aanpassing van werkplek) en waar deze wordt ingekocht. Dit gebeurt al dan niet in overleg met de werknemer en de inlenende werkgever. De detacheerder kan niet als eis stellen dat detacheren via zijn bedrijf alleen mogelijk is als hij ook bijvoorbeeld jobcoaching mag leveren. Oftewel: geen koppelverkoop.
Voorzieningen Feitelijke werkgever (detacheerder) Inlenende werkgever Werknemer
Werkgeversscan/bedrijfsscan   X  
Proefplaatsing   X  
Loonwaardebepaling Dariuz   X  
Loonkostensubsidie X    
No-riskpolis X    
Jobcoaching     X
Werkplekaanpassing   X  
Vervoersvoorziening     X
Meeneembare voorziening     X

Tabel: overzicht van de instrumenten en aan wie deze eventueel worden toegekend.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.