Beleidskader Jeugd
Gepubliceerd op: 20-12-2016
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beleidskader-jeugd/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam Groeit; Beleidskader Jeugd bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak. Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar.

Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken. De programma’s zijn:

Stevige Start

Veel kinderen maken een goede start. Maar er zijn ook kinderen die al meteen met een achterstand beginnen. Kinderen die een goede start missen, hebben een grotere kans dat ze problemen krijgen met leren en in hun relaties met anderen en probleemgedrag vertonen. De gemeente wil ook hen de mogelijkheden bieden voor verdere ontplooiing en ontwikkeling van hun talenten. Door vroeg in te zetten op beperking van risicofactoren - bijvoorbeeld ouders die alcohol en drugs gebruiken - en op het bevorderen van beschermende maatregelen - bijvoorbeeld veilige hechting - vergroten we de kans dat Rotterdamse kinderen een stevige start maken. Lees meer op de pagina stevige start.

Kansrijk Opgroeien

De omgeving heeft grote invloed op kinderen. Kinderen in een gezonde en veilige buurt kunnen hun talenten beter benutten. Andersom is ook waar: kinderen in een wijk met verschillende vormen van achterstand lopen juist meer risico op problemen op school, op het gebied van veiligheid en op gezondheidsproblemen. Een aanpak gericht op ouders, de jeugdige zelf en de school is dan nodig, maar we willen verder gaan. We willen ook de straat en de wijk versterken. Het bouwen van wijknetwerken is daarbij een belangrijke actie. In een goed werkend wijknetwerk signaleren de partners in dit netwerk welke jongeren en gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning, en om welke ondersteuning dat gaat. De partners maken per gebied afspraken over hun samenwerking en betrekken daar de wijkprogrammering bij.

Drugs en Alcohol

Vaak hangt het gebruik van alcohol en drugs samen met bijvoorbeeld (huiselijk) geweld, overlast, schoolverzuim, schooluitval en zo meer. Daarom willen we het gebruik van alcohol en drugs door minderjarigen voorkomen. Bij risicogroepen willen we het gebruik terugdringen. Met het eerste programma Drugs en Alcohol zijn al aansprekende resultaten geboekt. Dit beleid zetten we onverminderd voort. We verbreden deze aanpak naar het voorkomen en terugdringen van gedragsproblemen, agressie, ADHD, angst en depressie. Jongeren met een lichte verstandelijke handicap vormen nu eveneens een doelgroep. Kijk voor meer informatie op de pagina Alcohol en Drugs.

Juiste hulp en ondersteuning voor de jeugd

Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel verdient en krijgt blijvende intensieve aandacht. De 42 integrale wijkteams bieden hulp dichtbij. Ze helpen jongeren en de gezinnen waarin zij wonen om zoveel mogelijk op eigen kracht problemen te overwinnen. Als het nodig is kunnen de wijkteams specialistische hulp inzetten. Doordat we meer nadruk leggen op 'drang' om hulp te aanvaarden, hoeven we minder vaak jongeren uit huis te plaatsen.