Huisvesting Bijzondere Doelgroepen
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huisvesting-bijzondere-doelgroepen/
Ga naar de hoofdinhoud

Elke samenleving kent mensen die om verschillende redenen minder goed functioneren in de maatschappij. Soms maar tijdelijk. Ook in Rotterdam leven een aantal van deze mensen. We hebben het dan over bijzondere doelgroepen.

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam hebben afspraken met elkaar gemaakt. Ze werken samen bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De samenwerking is vastgelegd in het zogenoemde Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen.

In het convenant staan de afspraken die zijn gemaakt. De afspraken gelden voor mensen met psycho/sociale problematiek, met een risico op gedrag dat voor overlast zorgt in de omgeving. Het convenant is alleen voor deze groep mensen van toepassing als zij:

  • beschermd wonen in een open woon/zorgvoorziening
  • zelfstandig wonen met een huurzorgcontract.

Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

In het Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen brengen de convenantpartners vraag en aanbod in de huisvesting van bijzondere doelgroepen bij elkaar. Ook voeren ze samen de regie en delen ze beleidskwesties. Alle deelnemende partijen moeten initiatieven voor het realiseren van een nieuwe voorziening voor bijzondere doelgroepen melden aan het Platform. Dit geldt ook voor initiatieven van partijen die het convenant niet hebben ondertekend.

Zoneringskader

Het zoneringskader is bedoeld om open woon/zorgvoorzieningen en zelfstandige woonruimte met een huurzorgcontract evenwichtig over de stad te verdelen. Het zoneringskader bestaat uit:

  • een protocol voor de realisatie van nieuwe open woon/zorgvoorzieningen (opgenomen in het convenant)
  • de zoneringskaart, een afwegingskader voor de realisatie van nieuwe open woon/zorgvoorzieningen *
  • de buurtsignaleringskaart, een afwegingskader voor de toewijzing van zelfstandige woonruimte met een huurzorgcontract.

Op de zoneringskaart staan wijken waar de draagkracht onvoldoende is voor een goede sociale omgeving voor huisvesting van mensen uit de doelgroep. Daarbij maakt het niet uit of deze mensen in een maatschappelijke voorziening of zelfstandig wonen. In deze wijken streven alle partijen naar een minder groot aantal bewoners dat tot de bijzondere doelgroepen behoort.

Het afwegingskader in het convenant bepaalt of een wijk voldoende draagkracht heeft voor een nieuwe open woon/zorgvoorziening. De afweging wordt gemaakt met behulp van drie criteria:

  1. Het aantal plekken per 1.000 inwoners in een open woon/zorgvoorziening in een wijk, ten opzichte van het stedelijk gemiddelde van het aantal plekken per 1.000 inwoners.
  2. De veiligheidsindex van de wijk ten opzichte van het basisjaar (2015), dat wil zeggen: het jaar waarin het convenant voor het eerst is vastgesteld. De veiligheidsindex geeft de mate van veiligheid aan die bewoners van een buurt ervaren. Hoe lager het cijfer, hoe veiliger het is.
  3. De sociale index van de wijk ten opzichte van het basisjaar (2015). De sociale index geeft de mate van sociale weerbaarheid van bewoners in een buurt aan.

Op de zoneringskaart is de draagkracht van een wijk vertaald naar de kleuren groen, geel, oranje en rood.

*De zoneringskaart is gebaseerd op cijfers uit 2019.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjon van Meurs, telefoon 06 - 230 056 90 (maandag tot en met donderdag).