Wijkprogrammering Rotterdam
Gepubliceerd op: 29-07-2019
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkprogrammering/
Ga naar de hoofdinhoud

Wijkprogrammering Jeugd is een wijkgestuurde manier van werken die het wijknetwerk helpt bij het streven naar het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren.

Wijknetwerkpartners stellen gezamenlijk een analyse van de wijk op, op basis van cijfers uit de database van de ‘Staat van de Jeugd’ en volgens het ‘Factorenmodel Jeugd’. Hiermee bepalen zij aan welke maatschappelijke resultaten in de wijk gewerkt gaat worden en welke interventies, activiteiten en voorzieningen nodig zijn om dit te bereiken. Met Wijkprogrammering kunnen zij op maat en op een professionele en meer gestructureerde manier maatschappelijke problemen in de wijk helpen voorkomen of verkleinen.

Wijknetwerkpartners

Vaste partners in elke wijk zijn:

 • Wijkteam
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Scholen
 • Politie
 • Welzijnsaanbieders

Andere partners kunnen per wijk verschillen, zoals sport- en speeltuinverenigingen, cultuurregisseurs en bewonersverenigingen.

Staat van de Jeugd

De Staat van de Jeugd is een monitor die laat zien hoe het gaat met het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van de Rotterdamse jeugd. Voor heel Rotterdam maar ook per wijk. De Staat van de Jeugd is de basis voor de wijkanalyse en voor het bepalen wat er in de wijk moet gebeuren om maatschappelijke problemen te voorkomen of te verkleinen. Zo zetten de gemeente en partners per wijk de initiatieven in die nodig zijn; maatwerk dus.

Methodiek

De methodiek van wijkprogrammering draait om meten, (be)spreken en verbeteren. Dit is belangrijk om maatwerk te kunnen bieden; de inzet past bij wat er nodig is in de wijk of het gebied. Bijna veertig wijken voeren Wijkprogrammering uit op basis van deze methodiek. Het is een groeimodel waarbij steeds meer wijken aanhaken.

Als u geïnteresseerd bent in de handleiding wijkprogrammering kunt u deze via e-mail opvragen.

Proces

Het proces van wijkprogrammering bestaat uit zes stappen:

De gebiedsadviseur Jeugd stelt de analyse van de wijk op basis van cijfers uit de Staat van de Jeugd en informatie van partners in de wijk.
De gebiedsadviseur maakt bij de analyse gebruik van het factorenmodel. Dat laat zien:

 • Welke beschermende en risicofactoren met elkaar samenhangen
 • Welke factoren het meeste invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugd in de wijk

De gebiedsadviseur Jeugd kiest op basis van de analyse, zoveel mogelijk samen met de partners in de wijk, maatschappelijke resultaten. De maatschappelijke resultaten laten zien hoe de wijk er binnen een bepaalde periode voor moet staan.
Bijvoorbeeld:

 • Over drie jaar is er 2 procent minder schoolverzuim onder de jeugd van 12 tot en met 18 jaar
 • In 2020 is er een toename van 5 procent van de jeugdigen tussen de 10 en 18 jaar die actief zijn in een sportclub of vereniging

De gebiedsadviseur Jeugd bepaalt samen met de partners het plan van aanpak. Daarin staat het gewenste aanbod met interventies, activiteiten en voorzieningen om het maatschappelijke resultaat te behalen. Het aanbod sluit aan bij de beschermende en risicofactoren die invloed hebben op de gekozen maatschappelijke resultaten. Bijvoorbeeld:

 • Inzet op het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden om betere schoolresultaten te behalen
 • Inzet van sportactiviteiten om overgewicht tegen te gaan

Hoe beter de kwaliteit van het aanbod, hoe eerder en beter het resultaat. De gebiedsadviseur Jeugd bespreekt daarom met de partners de kwaliteit van het aanbod en wat er eventueel mogelijk is om dit te verbeteren. De activiteiten en interventies zijn zoveel mogelijk ‘bewezen effectief’. Het uit te voeren aanbod is vastgelegd in opdrachten, werk- of activiteitenplannen van de partners.

De gebiedsadviseur Jeugd praat met de partners over het monitoren of meten van de directe resultaten van het aanbod. Daarbij bespreken zij:

 • Wat het aanbod moet opleveren of welk effect het moet hebben
 • Hoe de partners dit meten.

De afspraken over het meten van de resultaten en effecten komen in het plan van aanpak.
Het meten is geen doel op zich, maar is nodig voor de verbeteringen in stap 6.
Bijvoorbeeld: bij het meten van uitval kijkt de partner niet alleen hoeveel deelnemers een cursus niet afmaken, maar ook welke mensen en waarom. Met dat inzicht kan de partner verbeteracties ondernemen om de doelgroep beter vast te houden.

Wijkprogrammering is een doorlopend leer- en verbeterproces. Op basis van ervaring die we opdoen, sturen we bij. De gebiedsadviseur Jeugd blijft daarom praten met de partners in de wijk over:

 • de resultaten van het aanbod
 • de bijdrage aan het behalen van het afgesproken maatschappelijk resultaat.

De partners veranderen doorlopend het aanbod, passen het aan of stoppen met een activiteit of interventie als deze niet werkt.

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten per wijk (voor zover beschikbaar)

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Bospolder-Tussendijken, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Fatima Amrani (f.amrani@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. 2 procent meer 12-jarigen leveren betere prestaties op school en behalen hun diploma. (factoren: schoolprestaties).
 2. 5 procent meer 4-11-jarigen doen mee aan talentontwikkeling, sport, cultuur zodat hun sociaal- emotionele vaardigheden groeien. (factoren: sociaal-emotionele vaardigheden, beweging).

Pijler Gezondheid

 1. 5 procent minder 4 tot en met 11-jarigen lopen het risico op risico op emotionele problemen, door inzet op sociaal emotionele vaardigheden: weerbaarheid- kwetsbaarheid. (factoren: angst/depressie, internaliserende problemen).
 2. 5 procent meer jeugdigen 4 tot en met 11-jarigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid. (factoren: Sociaal-emotionele vaardigheden).

Pijler Veiligheid

 1. 2 procent meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving (factoren: Veilige wijk en schoolomgeving).
 2. 5 procent minder jeugdigen maken zich schuldig aan slecht gedrag/crimineel onder andere rondom de jaarwisseling op het Driehoeksplein, Watergeusplein, Bospolderplein en Park 1943 (factoren: Slechte buurt).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor het gebied Centrum, per pijler. Veel van de maatschappelijke resultaten zijn geformuleerd voor het gehele gebied, deze zijn op alle wijken van toepassing. Enkele resultaten zijn toegespitst op een enkele wijk. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor dit gebied is dit Margot Schweitzer (m.schweitzer@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. In 2024 is het percentage van 18 tot 22 jaar dat een startkwalificatie heeft met 2 procent toegenomen (factoren: schoolsucces, schoolprestaties)

Pijler Gezondheid

 1. In 2024 is het percentage kinderen in VO1, dat een hoog risico loopt op het krijgen van gedragsproblematiek, met 2 procent verminderd (factoren: (vroege) gedragsproblemen, externaliserende problemen, internaliserende problemen, psychosociale problemen).

Pijler Veiligheid

Gehele gebied

 1. In 2024 is het percentage kinderen van 0 tot 11-jarige, dat regelmatig conflicten en ruzie in het gezin mee maakt, met 2 procent verminderd (factoren: Positief gezinsklimaat, Relatieproblemen, Ouderlijke psychopathologie).
 2. In 2024 is het percentage jongeren van 12-17 jaar, dat wordt verdacht van een strafbaar feit, verminderd met 2 procent (factoren: Slechte buurt, delinquentie).

Wijk Oude Westen

 1. In 2024 is het percentage van ouders dat moeilijker rond kan komen met geld verminderd met 1 procent (factoren: Stress in het gezin, lage sociaal economische status, laag opleidingsniveau, zeer laag opleidingsniveau ouders).
 2. In 2024 is het percentage van ouders van 0 tot 11-jarige kinderen, die opvoedproblemen met iemand kunnen bespreken, verhoogd met 2 procent (factoren: opvoedcompetentie, opvoedvaardigheden).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk De Esch, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Angela de Pooter (jaa.depooter@rotterdam.nl)..

Pijler Kansrijk

 1. Het aantal voortijdig schoolverlaters in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar is in 2021 afgenomen met 4 procent (factoren: Schoolsucces, spijbelen/verzuim, sociaal economische status, ouderschapsproblemen, Speel-, sport- & recreatievoorzieningen).

Pijler Gezondheid

 1. Ouders die aangeven dat ze meestal of altijd hun opvoedingsproblemen kunnen bespreken is in 2021 gestegen met 4 procent (factoren: opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie, ouderlijke psychopathologie, angst/depressie kind).

Pijler Veiligheid

Voor de wijk De Esch zijn geen maatschappelijke resultaten geformuleerd op deze pijler.

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor Groot IJsselmonde, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Theo van Dijk (t.vandijk@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Afname VSV van 18 procent (Groot IJsselmonde Noord) en 15 procent (Groot IJsselmonde Zuid) naar respectievelijk 14 en 11 procent (factoren: Schoolsucces).
 2. Terugbrengen van schoolverzuim van 13,2 procent naar het stedelijk gemiddelde van 10 procent (factoren: spijbelen/verzuim)
 3. Toename betrokkenheid houders bij onderwijs van kinderen (4 tot en met 12 jaar) van 83 procent naar het stedelijk gemiddelde van 92 procent (aan dit resultaat is (nog) geen resultaat gekoppeld)

Pijler Gezondheid

 1. Risico op psychosociale problemen (4-tot en met11-jarigen) reduceren van 12 procent naar het stedelijk gemiddelde van 9,7 procent (factoren: psychische stoornis)
 2. Risico op emotionele problemen (4- tot en met 11-jarigen) reduceren van 18,6 procent naar het stedelijk gemiddelde van 12 procent (factoren: angst/depressie, internaliserende problemen)

Pijler Veiligheid

 1. Minder jeugdoverlast: daling van meldingen van 14 per 1000 inwoners naar het stedelijk aantal van 10/1000; SvdJ-2019: 6 (2018) (factoren: slechte buurt)
 2. Afname gedragsexternaliserende problematiek: risico op gedragsproblemen 4- tot en met 11- jarigen terugbrengen van 22 procent (2014) naar 15,6 procent (factoren: (vroege gedragsproblemen, externaliserende problemen)
 3. Vergroting van sociale cohesie: verbetering van de omgang jong-oud (factoren: sociale cohesie, slechte buurt)

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Hillegersberg- Schiebroek, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft. Op één maatschappelijk resultaat na zij alle resultaten geformuleerd voor het gehele gebied.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Margot Schweitzer (m.schweitzer@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. In 2024 is het relatief schoolverzuim van jeugdigen van 0 tot 17 jaar gedaald met 2 procent (factoren: schoolsucces, schoolprestaties, schoolverzuim/spijbelen).

Pijler Gezondheid

 1. In 2024 is het percentage kinderen in VO1, dat een risico loopt op het krijgen van psychosociale problematiek, met 2 procent verminderd (factoren: (vroege) gedragsproblemen, externaliserende problemen, internaliserende problemen, psychosociale problemen).
 2. In 2024 is het percentage jongeren VO3, dat in de laatste 3 maanden alcohol heeft gedronken, met 2 procent verminderd (factoren: middelengebruik).

Pijler Veiligheid

Hele gebied

 1. In 2024 is het percentage kinderen van 0 -11 jaar dat regelmatig conflicten en ruzie in het gezin mee maakt, met 2 procent verminderd (factoren: positief gezinsklimaat, relatieproblemen, ouderlijke psychopathologie)

Wijk Schiebroek-Zuid

 1. In 2024 is het percentage ouders, dat moeilijk kan rondkomen met geld, verminderd met 1 procent (factoren: stress in het gezin, lage sociaal-economische status, (zeer) laag opleidingsniveau).
 2. In 2024 is het percentage bewoners, dat last heeft van samenscholen van jongeren, met 2 procent verminderd (factoren: slechte buurt, delinquentie).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Hoek van Holland, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Margot Schweitzer (m.schweitzer@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. De indicator voor ‘heeft een startkwalificatie’ is met 2 procent gestegen eind 2020 ten opzichte van 2018 (factoren: schoolsucces, schoolprestaties).

Pijler Gezondheid

 1. In 2024 is het percentage kinderen in de brugklasleeftijd dat een risico loopt op het krijgen van psychosociale problematiek met 2 procent verminderd (factoren: psychische stoornis).
 2. In 2024 is het percentage jongeren uit VO3 dat ooit alcohol gedronken heeft met 2 procent verminderd (factoren: middelengebruik).
 3. In 2024 is het percentage kinderen in groep 7 met gezond gewicht verhoogd met 2 procent (factoren: bewegen, overgewicht en voeding).

Pijler Veiligheid

 1. In 2024 is het percentage kinderen van 0 tot 11 jaar, die regelmatig conflicten en ruzie in het gezin meemaken met 2 procent verminderd (factoren: positief gezinsklimaat, relatieproblemen).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Hoogvliet, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Girolanda Costa Ramos (g.costaramos@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Het percentage ouders dat zich betrokken voelt is met 3 procent toegenomen (factoren: schoolprestaties).

Pijler Gezondheid

 1. Het percentage kinderen met een gezond gewicht is met 3 procent toegenomen (factoren: bewegen, overgewicht, voeding).
 2. Het percentage kinderen met risico op psychosociale problemen is met 3 procent afgenomen (factoren: psychische stoornis, angst/depressie, internaliserende problemen).

Pijler Veiligheid

 1. Het percentage kinderen die niet allen buiten mogen spelen in de buurt is afgenomen met 3 procent (factoren: slechte buurt).
 2. Het percentage kinderen die regelmatig conflicten en ruzies meemaakt in het gezin is afgenomen met 3 procent (factoren: positief gezinsklimaat, relatieproblemen).
 3. Voorkomen van internaliserende en externaliserende problemen (factoren: (vroege) gedragsproblemen, externaliserende problemen, psychische stoornis, angst/depressie, internaliserende problemen).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Kralingen-West, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Angela de Pooter (jaa.depooter@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Het percentage jeugdigen (18 tot en met 22 jaar) met een startkwalificatie is in 2022 gegroeid met 3 procent (factoren: schoolsucces, schoolprestaties, psychosociale problemen kind).

Pijler Gezondheid

 1. Het percentage kinderen (5 tot en met 11 jaar) met een gezond gewicht is in 2022 gegroeid met 3 procent (factoren: bewegen, overgewicht, voeding).

Pijler Veiligheid

Voor deze wijk zijn geen maatschappelijke resultaten geformuleerd op de pijler Veiligheid.

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Ommoord, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Monique van Deursen (m.vandeursen@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Meer ouders voelen zich betrokken, 0- tot en met 11-jarigen (factoren: schoolprestaties).
 2. Er is minder relatief schoolverzuim, 4- tot en met 11-jarigen (factoren: spijbelen/verzuim).

Pijler Gezondheid

 1. Minder risico op psychosociale problemen, 4- tot en met 11-jarigen (factoren: psychische stoornis).
 2. Minder risico op emotionele problemen, 4- tot en met 11-jarigen (factoren: angst/depressie, internaliserende problemen).

Pijler Veiligheid

 1. Minder kinderen worden getreiterd of gepest, 4- tot en met 11-jarigen (factoren: gepest worden).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Oud-Crooswijk, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Angela de Pooter (jaa.depooter@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Het aantal voortijdig schoolverlaters in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar in 2020 afgenomen met 6 procent (factoren: schoolsucces, schoolprestaties, spijbelen/verzuim, lage sociaaleconomische status).

Pijler Gezondheid

 1. Het aantal 2-jarigen met overgewicht ligt in 2020 op Rotterdams gemiddelde (factoren: bewegen).

Pijler Veiligheid

 1. Het percentage van kinderen die regelmatig ruzies en conflicten heeft binnen het gezin is in 2020 afgenomen met 3 procent(factoren: middelengebruik ouders, psychopathologie ouders, lage sociaaleconomische status).
 2. Het percentage van kinderen die niet alleen buiten mogen spelen in de buurt is in 2020 afgenomen met 3 procent (factoren: speel-, sport- & recreatievoorzieningen, slechte buurt).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor het gebied Overschie, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor dit gebied is dit Girolanda Costa Ramos (g.costaramos@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. De vroegtijdig schoolverlaters in de wijk Landzicht zijn in beeld (factoren: schoolsucces).

Pijler Gezondheid

 1. Er is een toename van het aantal jeugdigen die een interventie volgen gericht op het vergroten van hun weerbaarheid (factoren: sociaal emotionele vaardigheden).
 2. Er is een toename van het aantal ouders die informatie of een interventie hebben gekregen gericht op het versterken van de weerbaarheid van hun kind (factoren: sociaal emotionele vaardigheden).
 3. Er is een afname van jeugdigen met obesitas (factoren: beweging, overgewicht, voeding).

Pijler Veiligheid

 1. Er is een toename van het aantal meldingen van mensen met schulden in een vroeger stadium (factoren: stress in het gezin, stressoren).
 2. Er is een toename van het aantal ouders die mee doen aan een interventie gericht op een veiliger thuisklimaat (factoren: positief gezinsklimaat, huiselijk geweld).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Rozenburg, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Girolanda Costa Ramos (g.costaramos@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Er is aandacht en aanbod voor de kinderen onder de 18 jaar dat opgroeit met een inkomen tot 110 procent van sociaal minimum (factoren: stress in het gezin, lage sociaaleconomische status).
 2. Er is interessant (sport en cultuur) aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren (factoren: speel-, sport- & recreatievoorzieningen).
 3. Aandacht voor jonge mantelzorgers, tools en kennis om met langdurig zieke familie om te gaan (Taboe doorbreken) (aan dit resultaat is nog geen factor gekoppeld ).

Pijler Gezondheid

 1. Kinderen krijgen tools en kennis om met hun emoties en hun gedrag om te gaan en hoe ze zich sociaal kunnen opstellen (factoren: sociaal emotionele vaardigheden).
 2. Het risico op gedragsproblemen, 4- tot en met 11-jarigen beperken (factoren: (vroege) gedragsproblemen, externaliserende gedragsproblemen).
 3. Het risico op psychosociale problemen, 4 tot en met 11 jaar beperken (factoren: psychische stoornis).
 4. Risico op emotionele problemen 4- tot en met 11-jarigen beperken (factoren: angst/depressie, internaliserende problemen)

Pijler Veiligheid

 1. Kinderen krijgen tools en kennis om met conflicten of ruzies in het gezin om te gaan, 0 tot en met 11-jarigen (factoren: positief gezinsklimaat, relatieproblemen).
 2. Kinderen krijgen tools en kennis om met de echtscheiding van hun ouders om te gaan (factoren: relatieproblemen).
 3. Kinderen krijgen tools en kennis om met de (psychische) ziekte van familie om te gaan. (Taboe doorbreken) (factoren: ouderlijke psychopathologie, depressie/angst/stress).
 4. Ouders krijgen tools en kennis om meer voldoening uit het ouderschap te halen. (Taboe doorbreken) (factoren: opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Tarwewijk, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Alex de Beer (aapm.debeer@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Armoede, moeite met rondkomen 4 tot en met 11 jaar is in 2020 gedaald met 5 procent van 35,5 procent in 2014 naar 30,5 procent in 2020 (factoren: stress in het gezin, lage sociaal economische status, stressoren).
 2. Op basis van signalen vanuit scholen wordt ingezet op problemen externaliserend gedrag in de leeftijdsgroep 4-8 jaar (factoren: (vroege) gedragsproblemen, externaliserende problemen).

Pijler Gezondheid

 1. De inzet op Integrale gezinsaanpak wordt gecontinueerd, rond half maart wordt daarvoor een werkgroep opgestart (aan dit resultaat is (nog) geen factor gekoppeld).
 2. We zetten niet meer inzetten op snel angstig, er is geen update van de cijfers en professionals (specifiek de scholen) geven aan dat de problematiek meer ligt bij het toenemend externaliserend gedrag 4-8 jaar (factoren: (vroege) gedragsproblemen, externaliserende problemen).

Pijler Veiligheid

 1. Het percentage niet alleen buitenspelen in de buurt, is in 2020 met 8 procent gedaald van 75 procent in 2017 naar 54 procent in 2020 (inzet op zowel Zuidwijk als de Tarwewijk) (factoren: slechte buurt, speel-, sport- en recreatievoorzieningen).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Vreewijk, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Esra Erdal-Yeyin (e.erdalyeyin@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Eind 2021 doet 50 procent van de kinderen tussen 4 en 14 jaar 1 keer per week na schooltijd mee aan sport (factoren: beweging).

Pijler Gezondheid

 1. Eind 2022 hebben 50 procent van de kinderen in de leeftijd 4 en 12 jaar een training voor sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd (als onderdeel van het schoolprogramma) (factoren: sociaal emotionele ontwikkeling).

Pijler Veiligheid

 1. Eind 2022 groeien 5 procent meer kinderen in de leeftijd 3 en 6 jaar op in een veiligere thuissituatie (factoren: huiselijk geweld, positief gezinsklimaat).
 2. Eind 2022 is de criminaliteit met 2 procent gedaald onder jongeren in de leeftijd 12 tot 18 oud (factoren: slechte buurt, delinquentie).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Zevenkamp, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Isabel Fino dos Santos (ai.finodossantosboialvo@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Meer ouders voelen zich betrokken bij hun kinderen, 0 tot en met 11-jarigen. (factoren: ouder-kind relatie/emotionele zorg).
 2. Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid; - minder 4- tot en met 11-jarigen risico op gedragsproblemen hebben (factoren: sociaal emotionele vaardigheden, (vroege) gedragsproblemen, externaliserende problemen).

Pijler Gezondheid

 1. Minder 4 tot en met 11- jarigen zijn snel angstig (factoren: angst/depressie, internaliserende problemen).
 2. Meer ouders voelen zich betrokken bij hun kinderen (factoren: ouder-kind relatie/emotionele zorg).
 3. Meer kinderen spelen buiten (factoren: beweging, speel-, sport- & recreatievoorzieningen).

Pijler Veiligheid

 1. Minder 4 tot en met 11 jarigen worden gepest of getreiterd (factoren: gepest worden).
 2. Meer ouders voelen zich betrokken bij hun kinderen (factoren: ouder-kind relatie/emotionele zorg).
 3. Meer kinderen spelen buiten (factoren: slechte buurt).

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten voor de wijk Zuidwijk, per pijler. Achter ieder resultaat staan de factoren benoemd waarop het resultaat betrekking heeft.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd. Voor deze wijk is dit Marco Conijn (mc.conijn@rotterdam.nl).

Pijler Kansrijk

 1. Terugdringen percentage voortijdig schoolverlaters (factoren: schoolsucces, spijbelen/verzuim).

Pijler Gezondheid

Voor de wijk Zuidwijk zijn op de pijler Gezondheid geen maatschappelijke resultaten geformuleerd.

Pijler Veiligheid

 1. Verbeteren van de veilige huissituatie (factoren: huiselijk geweld/positief gezinsklimaat).
 2. Verbeteren van de veiligheid in de wijk en op school (factoren: slechte buurt, positief, stimulerend veilig schoolklimaat).

Voorbeelden van wijkprogrammering

Alex de Beer is gebiedsadviseur Jeugd voor Charlois. Hij merkt verschil dankzij de methodiek Wijkprogrammering.

Bijbanen

‘Zonder Wijkprogrammering gaf elke partij veelal zijn eigen invulling en ieder werkte op zijn eigen terrein. Nu bepalen we met partners in de wijk wat de belangrijkste opgaven voor de jeugd zijn. We pakken de problematiek gezamenlijk aan, met dezelfde focus. En de focus is nu ook scherper. We stellen samen vast wat er moet gebeuren en bepalen zo de inzet van partijen. Als we merken dat er met jeugd iets aan de hand is op school, zijn we daar nu niet meer alleen op school mee bezig. Ook de inzet in de vrije tijd en in het gezin is op die problematiek gericht. Een mooi voorbeeld is ontstaan uit grote overlast. Jongeren in de wijk deden berovingen. Dit is uiteraard opgepakt door de politie en de Directie Veiligheid. De kern van het probleem is dat jongeren geld willen hebben en via criminaliteit denken ze daar snel en gemakkelijk aan te komen. Het maatschappelijk resultaat dat we willen behalen, is jongeren uit de criminaliteit houden. Hierop zetten we structureel in. We doen dit door middel van bijbanen. Stichting Citysteward Rotterdam heeft contacten met bedrijven die jongeren een plek geven. Maar dat is niet alles, want er is ook aandacht voor de vaardigheden die de jongeren nodig hebben voor hun bijbaan. Denk daarbij aan een positieve werkhouding, op tijd komen, solliciteren, enzovoorts. Citysteward vergroot de ‘skills’ van de jongeren door middel van cursussen.

Per jaar kunnen we 15 tot 30 jongeren plaatsen. De politie, het welzijns- en jongerenwerk leveren deze jongeren aan. Via de methodiek Wijkprogrammering kon ik duidelijk maken dat deze inzet nodig is. Vervolgens konden we daardoor budget vrijmaken vanuit de zogenoemde ‘couleur locale’ gelden. Dat is gelukt, gesteund door de cijfers uit de Staat van de Jeugd en dankzij het gezamenlijke commitment van de wijkpartners.’

Gezinsaanpak

Een ander voorbeeld van preventieve inzet is de integrale gezinsaanpak vanuit de opgave Armoedebestrijding. Alex: ‘In de Tarwewijk hangt veel problematiek bij kinderen samen met armoede. Uit de analyse met de wijkpartijen kwam naar voren dat we iets aan armoede moeten doen. Bij de jeugd zetten we in op sociaal emotionele factoren om de weerbaarheid te vergroten, maar die armoede is zo bepalend voor de ontwikkeling van de jeugd. Dan red je het eigenlijk niet alleen met versterking van de sociaal emotionele vaardigheden. We hebben besloten om de opgave in de wijk breder te trekken dan uitsluitend jeugd. Dat werd mogelijk omdat integrale Armoede aanpak een speerpunt van het college werd De jeugdpartners werken vervolgens samen met de beleidsgroep Armoede en Schulddienstverlening.’

Partners in de wijk, waaronder het onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en welzijnspartijen hebben kennis van armoede en weten in veel gevallen bij wie armoede aanwezig is. ‘Beleidsmensen hebben theoretische kennis en dat komt op deze manier mooi samen’, zo stelt Alex.

‘Met deze inzet op gezinnen willen we voorkomen dat ze bij het Wijkteam terecht komen, dus willen we voorkomen dat er op een later moment zwaardere hulpverlening nodig is. De aanpak van armoede is gerechtvaardigd, want het profileert zich als probleem in de wijk en dit blijkt ook uit de cijfers. Bovendien is de aanpak van armoede een bestuurlijke opgave van de gemeente. Met onze integrale aanpak hopen we 15 tot 20 gezinnen in de Tarwewijk te bereiken. Vanuit het wijknetwerk hebben we zicht op deze gezinnen. We leggen er contact mee en vragen de ouders om toestemming voor gezinsaanpak, vooral met het oog op de ontwikkeling van hun kinderen.

We zijn hier nu net mee gestart, dus ik kan nog geen concrete resultaten melden. De praktijk moet zich nog bewijzen. Op basis van de evaluatie bepalen we of we met deze aanpak op dezelfde manier doorgaan of niet. Dat geldt voor alle preventieve inzet, want meten en verbeteren is een wezenlijk onderdeel van de methodiek Wijkprogrammering.’

Betere interventies

In Kralingen-Crooswijk is de methodiek Wijkprogrammering al uitgerold in verschillende wijken. Een maatschappelijk resultaat voor Oud-Crooswijk is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV). Te veel  jongeren gaan van school zonder een startkwalificatie, dus zonder een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau.

Terugdringen voortijdig schoolverlaten

'Met behulp van het factorenmodel brachten we de beschermende en risicofactoren van voortijdig schoolverlaten in beeld. Dit zijn factoren vanaf de zwangerschap tot aan de jongvolwassenen leeftijd,’ legt gebiedsadviseur Jeugd Linda Verboom uit. ‘Deze factoren lopen uiteen van positief gezinsklimaat tot schoolprestaties en van middelengebruik tot criminaliteit. Daarna hebben we gekeken welke interventies de partners doen op deze factoren. De partners waren al heel actief om de voortijdig schoolverlater te voorkomen in de leeftijd 16 tot en met 18 jaar, maar we pakken het nu breder aan. We kijken niet alleen naar de uitstroom van voortijdig schoolverlaters in deze leeftijdsgroep, maar ook hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Die preventie begint al op de basisscholen. Ouderbetrokkenheid is een beschermende factor. Ook geven we de kinderen de tools die helpen bij hun schoolcarrière. Naast preventie is er natuurlijk ook curatie. De jongeren die bij het Jongerenloket komen, worden samen met de welzijnsaanbieder gecoacht. Dat varieert van de beschikbaarheid van een laptop, huiswerkondersteuning, leren plannen en programma’s om de jongeren weerbaarder te maken. Het versterken van de sociaal emotionele vaardigheden is een belangrijke beschermende factor. Op de middelbare school zetten we daarvoor ook rolmodellen in.

Ik ben ervan overtuigd dat alle partners hun stinkende best deden. Toch scoorde 90 procent van de jeugd in Oud-Crooswijk onder het Rotterdams gemiddelde.'

Samenhang

Via Wijkprogrammering komt er samenhang in de inzet en meer samenwerking. Linda: ‘Het draait erom om met elkaar focus te creëren. Ieder heeft zijn eigen belang en eigen expertise. Doordat we allemaal aan hetzelfde maatschappelijk resultaat werken, zorgen we dat de inzet op elkaar aansluit. Er vallen geen gaten waar het de doelgroep betreft. De doorverwijzing verloopt soepel. We weten van elkaar wat iedereen doet. Dat geldt zowel voor de interne partners, dus de diverse afdelingen en onderdelen van de gemeente, als de externe partners. Er is niet alleen samenhang binnen de Wijkprogrammering, maar ook aansluiting op het Wijkactieprogramma van de gebiedscommissie en de maatregelen naar aanleiding van de Motie Oud-Crooswijk.’

Meet, spreek en verbeter

Naast gezamenlijkheid en samenhang zit in de methodiek Wijkprogrammering ook de ‘meet-, spreek- en verbeterbeweging’ ingebakken. Linda geeft aan hoe dat in Oud-Crooswijk werkt. ‘Er vindt monitoring van de inzet plaats op basis van de cijfers in de Staat van de Jeugd. Niet alle cijfers zijn ieder jaar beschikbaar, maar in die tussentijd zitten we natuurlijk niet stil. In het jeugdnetwerkoverleg stellen we steeds een nieuwe interventie centraal. Wat is het? Waar richt de interventie zich op? Hoe monitor je dat? Hoe bereik je de doelgroep? Dat doen we om de interventie scherper te krijgen. We bespreken al die aspecten in een veilige sfeer waarin we informatie met elkaar delen. Het gaat niet om afrekenen, maar om leren. Waar nodig kan de betreffende partij onderdelen van de interventie eventueel aanpassen en verbeteren. Daarnaast stimuleren de besprekingen innovatie. Op die manier werken we met elkaar aan betere interventies. En hoe beter de interventie, hoe beter dat is voor de jeugd.’

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de methodiek of het proces? Neem dan per e-mail contact op met wijkprogrammeringMO@rotterdam.nl.

Subsidie aanvragen

Bent u aanbieder van preventieve aanpakken of interventies en wilt u meedoen met wijkprogrammering? Kijk dan op de pagina Subsidie Jeugdpreventie 2022 voor het aanvragen van een subsidie voor jeugdpreventie.

Biedt u welzijnsactiviteiten voor de jeugd die passen bij de wijkprogrammering, dan vindt u subsidiemogelijkheden via Couleur Locale.