Wijk aan Zet
Gepubliceerd op: 01-02-2021
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet/
Ga naar de hoofdinhoud

Je struikelt in de Rotterdamse wijken over de goede ideeën. Over hoe het beter, mooier, fijner en veiliger kan.

Maar hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat al deze goede ideeën niet in een bureaula verdwijnen of vastlopen in regels en procedures?

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden, waar bewoners meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft, waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. Met een gemeente die zichtbaar in de wijk werkt. Die weet wat er speelt en samen met de bewoners optrekt. Laagdrempelig, op maat en met een praktische aanpak. De wijk is aan zet!

Wijk aan Zet! 39 wijkraden

Op 17 juni 2021 besloot de gemeenteraad tot Wijk aan Zet. Dit betekent dat Rotterdammers vanaf maart 2022 over meer dingen in hun wijk kunnen meebeslissen via een wijkraad.

Met Wijk aan Zet krijgt Rotterdam een nieuw systeem met 39 wijkraden, die door de bewoners gekozen worden. De wijkraden vervangen de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, die er nu zijn. De kleinere indeling zorgt ervoor dat de gemeente beter weet wat er in de wijk speelt, en beter kan doen wat er in de wijk nodig is.

De spelregels: verordening op de wijkraden en kiesreglement

Hoe Wijk aan Zet er precies uit gaat zien, is de afgelopen maanden verder uitgewerkt. De spelregels van het nieuwe systeem zijn vastgelegd in een verordening en in het kiesreglement. In de verordening staat hoe de wijkraden zijn georganiseerd, wat ze doen en hoe ze met de gemeente samenwerken. In het kiesreglement staat wie zich verkiesbaar kan stellen en hoe dat officieel moet.

Eind oktober 2021 stelt de gemeenteraad de Verordening op de wijkraden en het Kiesreglement (pdf, RIS) vast. Pas wanneer dit is gebeurd, gaat het nieuwe systeem in.

Wat gaat de wijkraad doen?

De wijkraad komt op voor de wijk. Ze zijn de spil in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. De wijkraad nodigt de wijk actief uit om mee te denken en mee te doen. Ze brengt verschillende groepen in de wijk samen, en luistert naar wat er in de wijk leeft.  En ze adviseert de gemeente hoe de wijk het beste betrokken kan worden bij de ontwikkeling van beleid.

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken samen een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit

een wijkplan, waarin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken, en afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die landen in de wijk.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Gaan dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente. De wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente er beter voor kan zorgen dat wijkbewoners bij plannen worden betrokken.

Wijkraadverkiezingen

De verkiezingen voor de wijkraden zijn op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De wijkraden worden gekozen door de wijkbewoners. Iedereen van 16 jaar of ouder kan aan de wijkraadverkiezing meedoen. Een kandidaat moet wel in de wijk wonen waarvoor men zich kandidaat stelt. Kandidaten voor de wijkraad hoeven geen politieke achtergrond te hebben. Wel mogen kandidaten hun politieke voorkeur achter hun naam zetten of aangeven dat zij lid zijn van een vereniging of maatschappelijke organisatie.

Hoe stel ik mij verkiesbaar?

Begin januari 2022 kunt u zich officieel aanmelden als kandidaat voor de wijkraad. Hoe en voor welke datum u dit moet doen, leest u half oktober op deze pagina.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de wijkraad? Stuur een e-mail naar wijkaanzet@rotterdam.nl. Wij houden u dan op de hoogte.

Sterker samenwerken in de wijken

Niet alleen het systeem verandert. Ook de gemeentelijke organisatie verandert. Ook dat hoort bij Wijk aan Zet. Er wordt hard gewerkt om de samenwerking in en met de wijk anders vorm te geven. Door te zorgen dat de wijkraden de juiste ondersteuning krijgen om hun werk te kunnen doen, door de wijkmanagers in de wijk een stevigere positie te geven en door wijkhubs te openen, waar de gemeente en andere organisaties uit de wijk samenwerken. En waar bewoners kunnen binnenlopen met vragen of problemen. Ook kunnen bewoners in de toekomst hun stem laten horen via het digitaal participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl. Daar kunnen bewoners ideeën indienen, meedenken én meestemmen over bewonersinitiatieven. In vier wijken wordt al geoefend, en na de wijkraadverkiezingen is Mijn.Rotterdam.nl beschikbaar voor alle Rotterdammers. 

Zo werkt de gemeente toe naar een sterkere samenwerking in en met de wijken en zullen de veranderingen na de wijkraadsverkiezingen steeds meer zichtbaar worden: in Rotterdam is de Wijk aan Zet!

Eind april 2021 stuurde het college van B&W het voorstel Wijk aan Zet! naar de gemeenteraad. Het voorstel was een reactie op het 3e tussenrapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam over de lokale democratie.

In het voorstel schetste het college een nieuwe wijkdemocratie, met meer zeggenschap voor wijkbewoners over de eigen leefomgeving.

Het college stelde vier bouwstenen voor als basis voor een stelsel dat past bij een nieuwe samenwerking tussen de Rotterdammers en het stadsbestuur.

De bouwstenen

 1. De schaal.
  We werken met de maat van de Rotterdamse wijk, dichtbij bewoners.
 2. De taken.
  Vertegenwoordigers uit de wijk krijgen met Wijk aan Zet! duidelijke taken: zij signaleren wat er wel en niet goed gaat in de wijk, toetsen of de gemeente doet wat is afgesproken en zoeken verbinding met de hele wijkgemeenschap. Wijkbewoners weten zelf het beste wat er in de eigen wijk speelt en wat de wijk nodig heeft.
 3. Positie en het nieuwe speelveld.
  Met Wijk aan Zet! gaat Rotterdam meer wijkgericht werken. De wijk krijgt meer zeggenschap over wat er in de wijk moet gebeuren en waar geld aan wordt uitgegeven. Er is ook meer geld voor de wijk.
 4. Selectie
  In plaats van (partijpolitieke) verkiezingen, komt er met Wijk aan Zet! een systeem van verkiezingen op persoonlijke titel. Alle bewoners kunnen zich verkiesbaar stellen; dit vergroot de betrokkenheid.

Wijk aan Zet! is het antwoord van het college op de rapportages van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het resultaat van (stads)gesprekken met de gemeenteraad, gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve Rotterdammers, experts en maatschappelijke organisaties over de vraag hoe de Rotterdamse wijkdemocratie zo goed mogelijk kan functioneren.  Al deze informatie is meegenomen in de uitwerking van het voorstel Wijk aan Zet!

EUR-rapportage

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) deed in opdracht van het college onderzoek naar de lokale democratie. Eind 2020 publiceerde zij de 3e tussenrapportage. Lees deze rapportage hier via het Raadsinformatiesysteem.

Stadsgesprekken

Tussen 5 februari en 17 mei organiseerde het college 3 grote stadsgesprekken en een serie van 19 kleinere deelgesprekken. Iedereen kon aan deze gesprekken meedoen. Het doel van de stadsgesprekken was om betrokken bewoners en geïnteresseerden hun mening te vragen over de voorgestelde bouwstenen en hoe de lokale democratie eruit zou kunnen zien.

Kijk de drie grote stadsgesprekken terug via via Youtube:

De ruwe verslagen van de 19 kleinere deelgesprekken vraagt u op door te mailen naar: wijkaanzet@rotterdam.nl.

Bent u benieuwd welke afwegingen het college heeft gemaakt om tot het collegevoorstel te komen? Lees dan de notitie 'Analyse opbrengst gesprek met de stad: afwegingskader en rode draden'. Vraag deze op door te mailen naar: wijkaanzet@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over 'De wijk aan zet!'? Stuur dan een e-mail naar wijkaanzet@rotterdam.nl.