Ondernemers in de kinderopvang
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/ondernemers-kinderopvang/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een kindercentrum (kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang) of een gastouderbureau? Dan krijgt u te maken met de regels van de overheid.

Wat u moet doen, leest u in het stappenplan kindercentrum voor het starten van een kindcentrum of het stappenplan gastouderbureau voor het starten van een gastouderbureau.

Aanvraag

Vraag bij de gemeente de inschrijving kinderopvang of gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) aan.

Streng aan de poort

De gemeente Rotterdam voert een streng beleid. Dit geldt bij het in behandeling nemen van de aanvraag tot exploitatie en bij het eventueel toekennen van deze aanvraag.

Houd er bij uw aanvraag rekening mee dat de gemeente tien weken de tijd heeft om een besluit te nemen. Deze tijd is meestal ook nodig. De gemeente vraagt namelijk advies aan de GGD Rotterdam Rijnmond. De GGD onderzoekt

  • of uw vestiging of opvangadres geschikt is voor kinderopvang
  • of u voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en de daarmee samenhangende regelgeving.

Pas als de gemeente uw aanvraag heeft toegekend mag u starten met uw voorziening voor kinderopvang of gastouderbureau. De U mag starten met de exploitatie van uw voorziening voor kinderopvang zodra:

  1. de gemeente schriftelijk toestemming heeft gegeven voor deze exploitatie
  2. de gemeente een datum heeft bepaald waarop u de voorziening in exploitatie kunt nemen.

Uw aanvraag tot exploitatie van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang wordt afgestemd met de gemeentelijke afdeling Bouw- en woningtoezicht. Dit heeft te maken met andere (gemeentelijke) wet- en regelgeving.

U kunt aan de gemeente een wijziging doorgeven in de geregistreerde gegevens. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om binnen acht weken een besluit te nemen op uw verzoek tot wijziging. Afhankelijk van de soort wijziging kan deze tijd nodig zijn. De gemeente vraagt namelijk advies aan de GGD Rotterdam Rijnmond. De GGD onderzoekt of uw kinderopvangvoorziening na de wijziging blijft voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

U mag de wijziging pas doorvoeren zodra:

  • de gemeente schriftelijk toestemming geeft voor deze wijziging
  • een datum heeft bepaald waarop u de wijziging mag doorvoeren.

Een wijzigingsverzoek bij een verhuizing van een opvangvoorziening of een wijzigingsverzoek tot nieuwe houder wordt behandeld als een nieuwe aanvraag.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders krijgen alleen kinderopvangtoeslag als hun kind wordt opgevangen bij een voorziening die in dit register geregistreerd staat.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op kinderopvangtoeslag. De verwijderingen van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus worden door de gemeente gepubliceerd in dit register.

VE staat voor 'Voorschoolse Educatie'. Kinderdagverblijven in Rotterdam bieden voorschoolse educatie aan voor peuters.

Pedagogisch medewerkers voorschoolse educatie hebben voorbeeldrol

In Rotterdam beginnen veel kinderen met een achterstand op de basisschool, ook als het gaat om taal. Voor sommige kinderen is het kinderdagverblijf de eerste en soms enige plaats waar zij de Nederlandse taal horen. Daarom is het erg belangrijk dat pedagogisch medewerkers voorschoolse educatie een goede mondelinge Nederlandse taalvaardigheid hebben. Alleen dan kunnen zij hun voorbeeldrol goed vervullen, zowel richting de kinderen als hun ouders.

GGD Rotterdam Rijnmond beoordeelt jaarlijks of de kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko). De onderzoeken kunnen onaangekondigd plaatsvinden. De toezichthouder kinderopvang van de GGD controleert jaarlijks de kwaliteitseisen bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus en steekproefsgewijs bij gastouders.

Toezicht

De toezichthouders kinderopvang beoordelen onder andere of het beleid voldoet aan de wettelijke voorschriften uit de Wko. Ze kijken hierbij onder meer naar hygiëne, veiligheid en de pedagogische aanpak. Ook beoordelen ze of dit beleid duidelijk is voor de ouders en of het in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarnaast onderzoeken de toezichthouders kinderopvang of er een oudercommissie is ingesteld, of informatievoorziening en klachtenafhandeling voor ouders goed is geregeld. Ook kijken zij of er een goede verhouding is tussen personele inzet, het aantal kinderen en de binnen- en buitenspeelruimte.

De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een inspectierapport en gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Voor meer informatie over het toezicht op de kinderopvang kunt u kijken op de website van de GGD-RotterdamRijnmond -Toezicht Kinderopvang.

Klachten toezicht kinderopvang

Heeft u als houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of als gastouder een klacht over het toezicht door de toezichthouder kinderopvang? Dan kunt u bij de betrokkenen uw klacht bespreekbaar maken. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u een klacht indienen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. De klacht wordt behandeld volgens de klachtenprocedure.

Op basis van het inspectierapport, de wet- en regelgeving en het gemeentelijke handhavingsbeleid kan de gemeente besluiten tot een handhavingsmaatregel. Dit kan een waarschuwing zijn of een herstelmogelijkheid, variërend van een aanwijzing tot een exploitatieverbod. Ook kan de gemeente besluiten de eerder verleende toestemming tot exploitatie in te trekken. Daarnaast kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Als de gemeente overgaat tot handhaving wordt dat altijd schriftelijk kenbaar gemaakt aan de houder.
Is de bezwaartermijn voor een handhavingsbesluit verstreken en heeft u geen bezwaar ingediend? Dan wordt de maatregel gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Bij vragen over de handhaving door de gemeente kunt u telefonisch contact opnemen met Handhaving Kinderopvang, telefoonnummer: 06 - 232 962 73.
Het gemeentelijk handhavingsbeleid voor kinderopvang vindt u hier: