Heijplaat
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/heijplaat/
Ga naar de hoofdinhoud

Vrijwel geheel omringd door water, ligt Heijplaat als een schiereiland te midden van haven en industrie. Met de Nieuwe Maas in het noorden en Eemhaven en Waalhaven aan weerszijden, is de Waalhavenweg de enige toegang over land.

Heijplaat is een dorp met prachtige huizen uit de begintijd van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, de vroegere scheepswerf op de noordpunt. De naoorlogse buurt wordt nu vervangen door vernieuwende en duurzame nieuwbouw.

Nieuwe buitenruimte en riolering voor het Oude Dorp

De gemeente Rotterdam heeft een plan gemaakt voor de herinrichting van de buitenruimte van het Oude Dorp. Bekijk het plan via een video op YouTube.nl (niet ondertiteld). In dit Voorlopig Ontwerp staan concrete ideeën over onder andere groen, wateroverlast en parkeren. Bewoners van het Oude Dorp konden van 16 december 2021 tot en met 9 januari 2022 reageren op dit plan.

Digitale bewonersbijeenkomst

De gemeente organiseert op 27 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur een digitale bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de reacties van bewoners zijn verwerkt in het Voorlopig Ontwerp.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst via MS Teams? Meld u dan aan via Heijplaat@Rotterdam.nl. U ontvangt dan een bevestiging en een uitleg over vergaderen via Teams.

Stap voor stap naar een definitief ontwerp

De opmerkingen en ideeën van bewoners worden verwerkt in het 'Voorlopig Ontwerp'. Daarna werkt de gemeente verder aan een Definitief Ontwerp. Tussentijds praat de gemeente met direct omwonenden op detailniveau verder over bijvoorbeeld de inrichting van de pleintjes en de speelvoorzieningen. Bekijk de kalender:

Datum Gebeurtenis
27 januari van 19.30 tot 21.00 uur

Online informatiebijeenkomst over het Voorlopig Ontwerp. We praten u bij over de opgehaalde reacties en hoe we die verwerkt hebben.

Februari Gebiedscommissie Charlois brengt advies uit over het Voorlopig Ontwerp.
Voorjaar

Kleine bewonersbijeenkomsten in sommige straten over bijvoorbeeld de inrichting van de pleintjes en de speelvoorzieningen.

Komt er zo’n bijeenkomst in uw straat? Dan ontvangt u daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
April

Gemeente Rotterdam stelt het Definitief Ontwerp vast. Daarin zijn de reacties op het Voorlopig Ontwerp verwerkt. U vindt het Definitief Ontwerp daarna op rotterdam.nl/oudedorp.

Start van de voorbereidende werkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden

Als het Definitieve Ontwerp af is, beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Die bestaan onder andere uit technische onderzoeken, het bepalen van volgorde waarin de straten worden aangepakt en het aanbestedingstraject met de aannemer. Begin 2023 start de vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de buitenruimte van het Oude Dorp.

Ambities en keuzes

De ambities voor het Oude Dorp zijn vastgelegd in het Masterplan dat in 2018 samen met bewoners en organisaties is opgesteld. Het zijn stevige ambities: de huidige wateroverlast wordt aangepakt met een nieuwe riolering. Heijplaat wordt klaargemaakt voor de toekomstige klimaatverandering. En het Oude Dorp krijgt weer de uitstraling die bij een beschermd stadsgezicht hoort. Bij die ambities horen keuzes. Die keuzes legt de gemeente voor aan de bewoners.

De gemeente Rotterdam gaat, samen met een aantal partijen in de wijk, aan de slag in het Oude Dorp op Heijplaat. Projectleider Ria van der Linde van de gemeente vertelt wat er allemaal gaat gebeuren:

'We maken van het Oude Dorp een prettigere plek om te wonen en verblijven. We herstellen de buitenruimte in de oude glorie en voegen groen toe. En we zorgen ervoor dat het dorp tegen de klimaatveranderingen kan. We zijn al gestart met het aanpakken van de verkeersproblemen. Straks is de wateroverlast aan de beurt, onder andere door de vervanging van het riool. Tenslotte krijgen de straten en pleinen een nieuwe inrichting, passend bij de uitstraling van vroeger. We ontwikkelen alle plannen samen met bewoners, Woonbron en andere partijen in de wijk. Samen maken we het Oude Dorp klaar voor de toekomst.'

De gemeente Rotterdam gaat, samen met een aantal partijen in de wijk, aan de slag om het Oude Dorp klaar voor de toekomst te maken. De gemeente wil de buitenruimteplannen ontwikkelen met en voor de bewoners van het dorp. Omdat de gemeente niet met iedereen persoonlijk contact kan onderhouden heeft ze een klankbordgroep opgericht. Die vertegenwoordigt de bewoners van het Oude Dorp bij het maken van alle plannen voor de buitenruimte. In mei 2021 komt de klankbordgroep voor het eerst bijeen.

Wordt u ook lid?

De eerste leden van de klankbordgroep zijn bekend! Het zijn bewoners Bibi Weeke (ook lid van Wij-plaat) en Stefano Clarijs (ook lid van de gebiedscommissie) en gebiedsmanager Maljaerd den Hollander.

Wilt u ook lid worden? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op via e-mail heijplaat@rotterdam.nl of bel projectsecretaris Jan de Bievre, telefoon 06 - 514 973 76.

Waar gaat de klankbordgroep eigenlijk over?

De klankbordgroep denkt mee over de plannen die de gemeente, samen met andere partijen in de wijk, ontwikkelt. Daarbij worden bijvoorbeeld dit soort vragen beantwoord: waar gaan we groen toevoegen? Hoe gaan we de pleintjes inrichten? Hoe lossen we de parkeerproblemen op? Moeten er bankjes komen? En moeten we faciliteiten aanleggen voor de kinderen? De gemeente kan niet garanderen dat alle wensen worden gehonoreerd, maar luistert aandachtig naar de klankbordgroep en houdt zo goed mogelijk rekening met alle wensen.

Uitgangspunten

De klankbordgroep:

  • is de stem van de bewoners van het Oude Dorp en haalt hun meningen op
  • is namens de bewoners het aanspreekpunt voor de projectleiding van de gemeente
  • adviseert gevraagd en ongevraagd over de inhoud van de plannen voor de buitenruimte in het Oude Dorp en over de communicatie daarover
  • komt periodiek bij elkaar in een nader te bepalen frequentie
  • kent een wisselende samenstelling. Bewoners kunnen namelijk ook eenmalig meedenken over een bepaald onderwerp
  • heeft de projectleider van de gemeente als voorzitter. Die organiseert de vergaderingen en bereidt ze voor in afstemming een vertegenwoordiger van de klankbordgroep
  • komt in mei 2021 voor het eerst bijeen
  • vergadert zolang dat nodig is online en zodra het kan weer fysiek.

In 1902 vestigde de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij zich op het toen onbebouwde Heijplaat. De afgelegen werf was moeilijk bereikbaar voor de arbeiders. Daarom liet directeur De Gelder tussen 1914 en 1918 tuindorp Heijplaat bouwen, een toentertijd moderne woonwijk met eigen scholen, winkels en kerken. De teloorgang van de scheepsbouw zorgde in 1990 bijna tot sloop van de wijk, wat tot hevige protesten van de bewoners leidde.

De werf kreeg in 2009 een nieuw leven. Onder de noemer Research, Design & Manufacturing (RDM) werken bedrijven en studenten van Albeda en Hogeschool Rotterdam op de RDM-Campus samen aan innovatieve, duurzame technologieën die ook steeds vaker zijn terug te zien in de wijk.

Vanouds vormden de ongeveer 1.450 inwoners van Heijplaat een hechte gemeenschap, zeker tijdens de bloeitijd van de RDM. Dat uitte zich eveneens in een bruisend verenigingsleven, dat deels nog steeds bestaat. Ook nu nog wonen veel oud-werknemers van de werf en hun kinderen in de wijk. Nieuwe bewoners zijn er ook; zij kiezen bewust voor het wonen op deze 'rauwe', maar heel bijzondere locatie.

Voor de meeste voorzieningen moeten bewoners van Heijplaat de wijk uit. Met de komst van de Aqualiner, de veerdienst van en naar het stadscentrum, is de bereikbaarheid verbeterd. We zien ook steeds meer bewonersinitiatieven op het gebied van groen, afvalscheiding en recycling. De laatste jaren is Heijplaat bovendien steeds vaker het toneel van culturele evenementen. Het dorp heeft de beschikking over een strand in het monumentale quarantainegebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen om het Oude Dorp klaar voor de toekomst te maken? Of wilt u zich opgeven voor de Klankbordgroep Oude Dorp? Neem dan contact op met projectsecretaris Jan de Bievre, telefoon 06 - 514 973 76 of e-mail heijplaat@rotterdam.nl.