Prestatieafspraken woningcorporaties
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prestatieafspraken-woningcorporaties/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 11 december 2019 ondertekenden de Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Rotterdam de prestatieafspraken 2020 – 2021.

In deze afspraken staat hoe de partijen samenwerken aan betere en aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam.

De prestatieafspraken zijn belangrijk voor de woningmarkt in Rotterdam en geven vorm aan de samenwerking tussen corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente. In de afspraken wordt de bijdrage van corporaties aan de uitvoering van de Rotterdamse Woonvisie vastgelegd. Ook stemmen de gemeente en corporaties in de afspraken hun maatschappelijke activiteiten op elkaar af. De afspraken gaan over het verbeteren van de balans in het woningaanbod in verschillende wijken, over het onderhoud en de verduurzaming van huizen. Ze gaan ook over de bouw van nieuwe huizen, leefbaarheid en het langer en weer thuis kunnen wonen van kwetsbare Rotterdammers.

De Rotterdamse prestatieafspraken: gezamenlijke uitvoeringsafspraken voor corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente.

Forse investeringen

Een van de afspraken is dat de corporaties fors investeren in het Rotterdamse woningaanbod. Op de planning staan verbeteringen aan ruim 7.000 woningen en de start bouw van ruim 2.800 woningen. Een andere belangrijke afspraak is dat huurwoningen energiezuiniger worden door ze bijvoorbeeld beter te isoleren of aardgasvrij te maken. Deze maatregelen moeten leiden tot gelijke of lagere woonlasten. Ook werken de corporaties en de gemeente intensief samen aan het prettig wonen voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. Zo worden 1.000 woningen geschikt gemaakt voor ouderen met een rollator en brengen we wonen en zorg bij elkaar in een aantal zogenoemde ‘ouderen-hubs’.

De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties werken al lang samen. Dat is omdat de Rotterdamse corporaties samen bijna de helft van het Rotterdamse woningaanbod bezitten. Hiermee zorgen de corporaties voor de huisvesting van een groot deel van de Rotterdammers. Per corporatie gelden andere afspraken. Daarom is er per corporatie een aparte afsprakenset ondertekend. Het zijn maatwerkafspraken, afhankelijk van de kenmerken van het woningbezit (woningtype, segment, plaats en kwaliteit en toekomstbestendigheid) en de investeringsstrategie van een corporatie.

Woonpartners

De volgende woningcorporaties en (de meeste van) hun huurdersorganisaties ondertekenden de afspraken:

  • Woonstad Rotterdam
  • Havensteder
  • Vestia
  • Woonbron
  • SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam)
  • SSH (Stichting Studenten Huisvesting)
  • Laurens Wonen
  • Ressort Wonen
  • Woningbouwvereniging Hoek van Holland
  • BVOW (Onze Woning)

Meer informatie

Voor meer informatie over de prestatieafspraken kunt u mailen naar wonenso@rotterdam.nl.