Verkiezingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Op woensdag 16 maart 2022 mag u stemmen voor de gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezing vindt u op deze pagina alle informatie voor u als kiezer, kandidaat of stembureaulid. Houd deze pagina voor de verkiezing daarom goed in de gaten.

Gemeenteraadsverkiezing

De cijfers 010 waarvan een nul is ingekleurd en daaronder een rood potlood.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Alle raadsleden zijn lid van een politiek partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde bewoners. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op wat er in onze gemeente gebeurt.

Een politieke groepering (partij) die onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing moet zich laten registreren. Deze aanduiding komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Een registratieverzoek dient u in bij het centraal stembureau van de gemeente Rotterdam. 

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een lijstnummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Uitzondering registratie aanduiding

Geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen of provinciale statenverkiezingen hebben een 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw geregistreerd hoeven te worden bij het centraal stembureau in de gemeente Rotterdam.

Hoe kan ik een partijnaam registeren?

Kijk op de pagina Registratie partijnaam voor meer informatie over het registeren van een aanduiding (partijnaam).

 

Zodra bekend is welke partijen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen vindt u hier het overzicht met alle partijnamen.

Kijk voor meer informatie over de kandidaatstelling op de website van de Kiesraad.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam.

Algemeen

Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd mag zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Reclamemiddelen

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij verkiezingen mogen doen met de volgende middelen:

1. Voorbedrukte posterborden

Dit is een mobiele buitenreclamedrager met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager. De gemeente plaatst deze borden in elk gebied. Partijen worden tijdig geïnformeerd over het aanleveren van digitale bestanden. De gemeente zorgt er ook weer voor dat de borden uiterlijk een week na de verkiezing worden weggehaald.

 • Politieke partijen kunnen zelfstandig een vergelijkbaar voorbedrukt posterbord inzetten voor de campagne, mits huur, bekostiging en vergunningaanvraag en dergelijke in eigen beheer en conform geldende regels plaatsvindt.

2. Sandwichborden

Hieronder verstaan we reclameborden van maximaal A0-formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden. Per paal mogen maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden. De borden mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar brengen.

 • Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf 6 weken voor tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen plaatsen (en zelf weer verwijderen).
 • Bij het plaatsen van sandwichborden moeten partijen ervoor zorgen dat:
  • de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen bevestigd
  • er geen lijmresten achterblijven
  • de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd raken.
 • Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen. 

3. Flyeren

Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze uitleg vragen dan kunt u een e-mail sturen naar verkiezingen@rotterdam.nl.

De gemeente Rotterdam zet ook bij deze verkiezing verkiezingsborden in. Dat zijn de zogenoemde trotters.

Belangrijke informatie zoals diverse onderzoeken en data over allerlei onderwerpen die onze stad raken kunt u vinden op de pagina Routewijzer.

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen.

Lijstnummer Partij Uitgebrachte stemmen Percentage
1 Democraten 66 (D66) 14.075 9 procent
2 CDA / Europese Volkspartij 8.437 5 procent
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 6.663 4 procent
4 VVD 21.389 14 procent
5 SP (Socialistische Partij) 6.052 4 procent
6 P.v.d.A. / Europese Sociaaldemocraten 25.150 16 procent
7 ChristenUnie - SGP 5.573 4 procent
8 GROENLINKS 22.239 14 procent
9 Partij voor de Dieren 7.704 5 procent
10 50PLUS 5.790 4 procent
11 JEZUS LEEFT 262 0 procent
12 DENK 8.560 6 procent
13 De Groenen 265 0 procent
14 Forum voor Democratie 18.939 12 procent
15 vandeRegio & Piratenpartij 335 0 procent
16 Volt Nederland 4.073 3 procent
  Totaal 155.506 100 procent

Opkomstcijfers

 • Aantal kiesgerechtigden in Rotterdam: 460.651
 • Aantal uitgebrachte stemmen: 155.506
 • Het aantal blanco stemmen is: 345
 • Het aantal ongeldige stemmen is: 643
 • Het aantal volmachten is: 17.598

De totale opkomst voor de verkiezing van het Europees Parlement 2019 in Rotterdam is: 34 procent. De opkomst in 2014 was in Rotterdam 28,3 procent.

Partij Aantal stemmen Percentage
VVD 25.965 13 procent
PVV 15.889 8 procent
CDA 8.328 4 procent
D66 19.894 10 procent
PvdA 17.915 9 procent
SP 10.339 5 procent
GroenLinks 24.858 12 procent
SGP 1.863 1 procent
ChristenUnie 6.759 3 procent
50PLUS 8.862 4 procent
Partij voor de Dieren 10.949 5 procent
NIDA 3.146 2 procent
DENK 15.263 8 procent
Code Oranje 675 0 procent
Forum voor Democratie 31.818 16 procent

Aantal uitgebrachte stemmen (inclusief blanco en ongeldige stemmen): 204.426
Het aantal blanco stemmen is: 590
Het aantal ongeldige stemmen is: 1.273
Het aantal volmachten is: 21.508
De totale opkomst voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart 2019 in Rotterdam is: 44,8 procent. De opkomst in 2015 was in Rotterdam 35,14 procent.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46 procent
PvdA 20.627 6,36 procent
PVV 50.759 15,66 procent
SP 26.830 8,27 procent
CDA 18.813 5,80 procent
D66 42.687 13,17 procent
ChristenUnie 7.622 2,35 procent
GroenLinks 37.591 11,59 procent
SGP 2.323 0,72 procent
PvdD 12.618 3,89 procent
50Plus 10.835 3,34 procent
OndernemersPartij 295 0,09 procent
VoorNederland 1.208 0,37 procent
Denk 25.710 7,93 procent
Nieuwe Wegen 396 0,12 procent
Forum voor Democratie 5.753 1,77 procent
De Burger Beweging 151 0,05 procent
Vrijzinnige Partij 123 0,04 procent
Geen Peil 196 0,06 procent
Piratenpartij 1.432 0,44 procent
Artikel 1 4.297 1,33 procent
Niet Stemmers 254 0,08 procent
Liberalistische Partij 87 0,03 procent
Lokaal in de Kamer 200 0,06 procent
StemNL 42 0,01 procent
Aantal uitgebrachte stemmen 327.657
Aantal blanco stemmen 668
Aantal ongeldige stemmen 2.758
Aantal volmachten 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.

U kunt zich op dit moment nog niet officieel aanmelden als stembureaulid. Zodra dit wel kan brengen wij u hiervan op de hoogte. Voor meer informatie kijk op mijnstembureau.nl.

Heeft u vragen over het werken op het stembureau of beheert u een locatie dat als stembureau dient en heeft u vragen? Mail ons dan op verkiezingen@rotterdam.nl.

Heeft u een lichamelijke beperking? Zit u bijvoorbeeld in een rolstoel? Op de digitale stembureaukaart is te vinden welke stembureaus rolstoelvriendelijk zijn.

Verder doen we er alles aan om te zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig kunnen stemmen. We nemen daarvoor onder andere de volgende maatregelen:

 • Vlakbij alle stemlocaties is een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Heeft u hulp nodig bij het stemmen? Dan mag u iemand meenemen om u te helpen. Of u vraagt één van de aanwezige stembureauleden om hulp.

Heeft u een visuele beperking? Op de digitale stembureaukaart is te vinden welke stembureaus toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende kiezers. Op deze stembureaus vindt u:

 • Tactiele geleidelijnen op de vloer, waardoor u de weg kunt vinden naar de aanmeldtafel en het stemhokje.
 • Een soundbox en stem-mal in het stemhokje. Vanuit de soundbox leest een stem de partijen en kandidaten voor. Deze stem geeft ook instructies over hoe het stembiljet ingevuld kan worden met de mal die hier overheen ligt. De mal is een houten omhulsel dat om het stembiljet heen zit. Door gaatjes die in de mal zitten, kunt u het juiste bolletje inkleuren op het stembiljet.
 • Stembureauleden die een extra opleiding hebben gevolgd, zodat zij u op de juiste manier kunnen begeleiden als dit nodig is.

Meer informatie?

Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgen kiezers te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. 
De kiezer hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie hij of zij wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. 
De juiste kandidaat vindt de kiezer door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood wordt het gewenste vakje rood gemaakt.

Ingesproken kandidatenlijsten

Als u dat prettig vindt, kunt u zich thuis alvast voorbereiden. Als er weer verkiezingen zijn vindt u hier de kandidatenlijsten en de handleiding bij de stemmal en soundbox in gesproken vorm.

Om de bestanden te beluisteren doet u het volgende:

 1. klik op het bestand van uw keuze
 2. er opent een nieuw venster
 3. geef aan dat u het bestand wilt opslaan
 4. open in de Verkenner de map waar u het bestand heeft opgeslagen
 5. klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand
 6. klik op 'Alles uitpakken...'
 7. er opent een nieuw venster
 8. klik op 'Uitpakken'
 9. in de Verkenner opent nu de map met de uitgepakte bestanden
 10. u kunt de gesproken handleiding of de gesproken kandidatenlijsten beluisteren

Heeft u een auditieve beperking? Op de digitale stembureaukaart, is te vinden welke stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve beperking.

Dit jaar kunt u ook stemmen bij Swedoro (Stichting Welzijn Doven Rotterdam), Michelangelostraat 46, 3066 NM Rotterdam. Op dit stembureau vindt u:

 • Stembureauleden met doorzichtige faceshields in plaats van mondmaskers.
 • Stembureauleden die een extra opleiding hebben gevolgd, zodat zij u op de juiste manier kunnen begeleiden als dit nodig is.