Integriteitsschending melden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 06-08-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/integriteitsschending-melden/
Ga naar de hoofdinhoud

Iedere ambtenaar hoort integer te zijn: eerlijk en fatsoenlijk. Denkt u dat een ambtenaar niet integer is? Meld dit.

Dit geldt ook voor personen die tijdelijk voor de gemeente werken. Dit zijn bijvoorbeeld externe adviseurs, uitzendkrachten en stagiaires.

Melden

Twijfelt u of een ambtenaar niet eerlijk of fatsoenlijk is?
Kijk dan naar Voorbeelden van oneerlijk en onfatsoenlijk gedrag.

U kunt op 3 manieren een melding maken:

1. Online melden

Via de knop 'Online melden'.

2. Telefonisch melden

U mag ook bellen naar het gemeentelijke telefoonnummer 14 010.

3. Anoniem melden

Wilt u liever anoniem een melding doorgeven?
Neem contact op met Stichting M (telefoon 0800-7000).
Of met de Gemeentelijke Ombudsman (010 411 16 00).

 1. Na uw melding, neemt de gemeente binnen 14 dagen contact met u op.
 2. Daarna gaat uw melding verder. Naar de manager van de medewerker die niet eerlijk of fatsoenlijk was.
 3. Na het onderzoek krijgt u bericht over hoe uw melding afgehandeld is.

Integriteit is belangrijk

De gemeente is er voor de burgers en de bedrijven en wordt betaald van geld van de belastingbetaler.
Daarom vindt de gemeente het erg belangrijk dat alle medewerkers integer zijn: eerlijk en fatsoenlijk.

Wetten en regels

Dat een ambtenaar integer moet zijn, is ook in wetten en regels vastgelegd:

U kunt de gemeente per e-mail een integriteitsschending doorgeven.

Of u kunt op een andere manier contact opnemen met de gemeente.

 1. Fraude
 2. Corruptie (een ambtenaar omkopen)
 3. Diefstal
 4. Verduistering (de ambtenaar steelt spullen van het werk)
 5. Belangenverstrengeling
 6. Geweld en intimidatie
 7. Verspilling en misbruik van gemeentelijke spullen
 8. Niet netjes gedragen (strafbare feiten) binnen of buiten werktijd
 9. Misbruik en manipulatie van informatie
 10. Ongeoorloofde afwezigheid
 • Ambtenaren en leden van het college mogen voor maximaal € 50 cadeaus en uitnodigingen aannemen.
 • Medewerkers van de afdelingen Stadsontwikkeling en Belastingen mogen helemaal niets aannemen.

In 2005 zijn de landelijke basisnormen integriteit vastgelegd.
Alle gemeenten moeten zich hieraan houden.
Een van de basisnormen is het bekendmaken van de extra functies die topambtenaren hebben.
Die functies worden ook wel nevenfuncties genoemd.

Naam en functie Nevenfuncties Betaald

As, R.C. van

Directeur Inkomen

Cluster Werk&Inkomen

Lid van het bestuur van GBI (Vereniging Gezamenlijke Basisprocessen Inkomen) Onbetaald
  Lid bestuur van Divosa Onbetaald

Baas-van Leeuwen, S.V.H.

Directeur Publieke Gezondheid

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad van Toezicht en lid audit commissie Kwadraad

Betaald
  Raad van Toezicht Oogkliniek de Horsten Betaald
  Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector Betaald

Bakker, R.C. de

Directeur Maatschappelijke Ondersteuning

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Stichting Voor Goed Impact Agency, Lid Advies Raad Voor Goed

Onbetaald

Bean, I.F.

Directeur Burgerzaken en Belastingen

Cluster Dienstverlening

Coaching en clinics ism Nyenrode Business University

Betaald

Chedie - van Hall, M.I.B.

Directeur Financiën en Inkoop

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Bestuurder van de BV SSC Flex bij KvK

Onbetaald

Doorn-Claassen, M.M. van

Projectdirecteur

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Ambassadeur - Dag van de Dialoog Rotterdam Onbetaald
 

Voorzitter van de OMC - Zonta Rotterdam

Onbetaald
 

Adviseur Stichting Elisabeth Slechte-van den Oord

Onbetaald

Duitman, E.C.

Directeur Toezicht en Handhaving

Cluster Stadsbeheer

Jurylid namens de gemeente in jury voor Hein Roethofprijs(CCV) Onbetaald

Hadziavdic, E.

Directeur Openbare Werken

Cluster Stadsbeheer

Lid Raad van Toezicht Stichting Managing Public Space

Onbetaald

Houtman, W.A.J.J.

Concerndirecteur

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Lid - Raad van Toezicht Platform 31/ per april /2018 tevens lid van de Raad van Toezicht van Stichting IVO

Betaald

 

Voorzitter van het bestuur van Stichting Combattimento Onbetaald

Janse, J.R.C.

Directeur Welzijn, Zorg en Jeugd

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Lid kerkenraad Gereformeerde gemeente Boskoop Onbetaald

Leeuwen, M. van

Directeur Projectmanagementbureau & Engineering

Cluster Stadsontwikkeling

Bestuurder Stichting Capelle Werkt Betaald
  Lid Raad van Toezicht van Neerlands Diep Onbetaald

Meijer, J.H.

Concerndirecteur Cluster Werk en Inkomen

Bestuurder - Wigo4it Onbetaald

Melchers, L.J.M.J.

Directeur Gebiedsontwikkeling

Cluster Stadsontwikkeling

Lid Raad van Toezicht SHS Delft Onbetaald

Nijman, J.B.

Projectdirecteur

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Bestuurslid - Stichting Merde Onbetaald

Pastors, M.G.T.

Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Voorzitter stichting Onderhandelingen thuiskopie i.o.v. ministerie V&J Betaald
  Lid VNG-commissie Financiele Beheersbaarheid Sociale Domein Betaald
  Werkzaamheden als spreker, voorzitter, columnist, adviseur, bemiddelaar ia Marco Pastors Advies bv Betaald
  lid Curatorium VNG Onbetaald
  Bestuurslid dansgroep Amsterdam Onbetaald
  lid raad van advies Leefbaar Rotterdam Onbetaald

Prins, R.E.B.

Directeur Externe Mobiliteit

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Bestuurslid - Stichting Waterheuvel (en de sub-stichting Fountain House) Onbetaald

Reukema-Gevers, H.E.

Directeur Wijkgestuurd werken, Participatie en Stadsarchief

Cluster Dienstverlening

Lid van de Kiesraad Betaald

Roozen, V.J.M.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

De Regieraad Responsieve Overheid (RRO) Onbetaald

Rotte, A.C.M. de

Directeur Klantcontact

Cluster Dienstverlening

Statutair directeur BV Multidiensten Onbetaald
  Bestuurslid Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Onbetaald

Schalkwijk, R.W.J.

Directeur Uitvoering

Cluster Werk en Inkomen

Voorzitter - Voetbalvereniging Oliveo te Pijnacker Onbetaald
  (Mede-) directeur van Multidiensten Rotterdam BV Onbetaald

Veen, P.J.S. van

Directeur Externe Mobiliteit

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Vice voorzitter Nederlandse Boksbond Onbetaald
  Voorzitter Stichting Nederlandse Sport (shared service organisatie sportbonden) Onbetaald

Vermeer, W.W.M.

Directeur IIFO

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Gateway reviewer bij bureau Gateway Reviews van het ministerie van BZK Onbetaald

Vervooren, A.C.

Directeur Veiligheid

Vice-president - Bestuur European Forum for Urban Safety Onbetaald
  lid van het AB Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten(VZHG) Onbetaald

Wigmans, G.J.D.

Concerndirecteur Cluster Stadsbeheer

Lid Raad van Advies Infratech Onbetaald
  Bestuurslid NVRD Onbetaald
  Bestuurslid Bouwcampus Onbetaald

In 2005 zijn de landelijke basisnormen integriteit vastgelegd.
Alle gemeenten moeten zich hieraan houden.
Een van deze basisnormen is het bekendmaken van extra functies die clustercontrollers hebben.
Clustercontrollers zijn de toezichthouders op de financiële afdelingen van de gemeente Rotterdam.
Die extra functies heten nevenfuncties.

Naam en Functie Nevenfunctie Betaald

Haak, R. den

Clustercontroller Stadsbeheer

Penningmeester Voetbalvereniging Streefkerk

Onbetaald
 

Directeur Multidiensten Rotterdam BV

Onbetaald

Hoven, J.B. van den

Clustercontroller Stadsontwikkeling

Penningmeester Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

Onbetaald
 

Lid Raad van Toezicht - Stichting Welzijn Capelle

Betaald
 

Gevolmachtigd vereffenaar NV Gemeentewerken Rotterdam

Onbetaald
  Gevolmachtigd vereffenaar Ingenieursbureau Rotterdam BV Onbetaald
 

Gevolmachtigd vereffenaar C2 Rotterdam BV

Onbetaald
 

Gevolmachtigd vereffenaar WOM Vastgoed

Onbetaald

Meer, J.H. van der

Clustercontroller Bestuurs- en concernondersteuning

Penningmeester protestante gemeente Overschie

Onbetaald

Windt, C.M. van der

Afdelingshoofd Concern Auditing Middelen en Control / Concerncontrol

Bestuurder SSC Flex BV Onbetaald

Alle nieuwe ambtenaren leggen een ambtseed of belofte af.
Hiermee verklaren zij plechtig dat zij integer zijn in hun werk.
Dit betekent dat zij:

 • eerlijk, fatsoenlijk, betrouwbaar moeten zijn en
 • af te rekenen zijn op wat zij doen

Daarnaast volgen alle nieuwe ambtenaren een training waarin moeilijke keuzes worden voorgelegd.
Tenslotte wordt de Gedragscode besproken en uitgelegd.
Wilt u die nalezen? Kijk dan op de overheidspagina Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Externe medewerkers

Medewerkers van buitenaf leggen geen eed af.
Zij moeten wel een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Melding misstand

Als ambtenaren denken dat:

 • de gemeente zich niet houdt aan wettelijke voorschriften of beleidsregels of
 • er een gevaar is voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu of
 • een andere ambtenaar zijn werk niet goed doet en daarmee een gevaar is voor het werk van de gemeente

Dan kunnen zij dit melden bij een vertrouwenspersoon op de afdeling waar hij of zij werkt.
Op de overheidspagina Regeling melding vermoeden misstand staat hoe er met een melding wordt omgegaan.