Basisregistratie personen
Gepubliceerd op: 20-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/basisregistratie-personen/
Ga naar de hoofdinhoud

De Wet BRP is de juridische grondslag voor de basisregistratie. Hierin staan de verplichtingen die u als burger heeft. De gemeente kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bepaalde verplichtingen volgens de Wet BRP niet nakomt.

Verblijft u langer dan vier maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de BRP. U moet zich laten uitschrijven uit de BRP als u voor langer dan acht maanden naar het buitenland vertrekt..

U bent verplicht om de juiste en actuele persoonsgegevens door te geven aan de gemeente. Wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een verhuizing) moet u dus zelf op tijd doorgeven.

Goede registratie

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld in het geval van een ramp. Om iemand tijdig te waarschuwen of op te sporen is een goede inschrijving juist dan van belang. Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

 • Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland: niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing.
 • Aangifte van vertrek naar het buitenland als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft: vanaf 28 dagen voor vertrek en uiterlijk op de dag van vertrek. Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen.
 • Aangifte van vestiging uit het buitenland: uiterlijk de vijfde dag na de dag van vestiging. De verwachting moet zijn dat u tweederde van de tijd in het komende halfjaar in Nederland gaat verblijven. U bent dan verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Voor alle gevallen geldt dat de gemeente u de verplichting kan opleggen om informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen.
 • Als iemand bij u ingeschreven staat op een briefadres, bent u verplicht om:
  - ervoor te zorgen dat hij zijn post krijgt
  - informatie te geven over zijn adres, als de gemeente daarom vraagt.
 • U bent verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gegevens over geboorte, huwelijk, enzovoort in Nederland worden door de burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie. Hebben die feiten zich in het buitenland voorgedaan, dan bent u verplicht dat bij de gemeente te melden.
 • Ook kan het zijn dat de gemeente u oproept om informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid. Dit zijn de echtgenoot, geregistreerde partner en andere nabestaanden tot en met de tweede graad. De gemeente kan u verplichten om documenten over deze zaken te overleggen. De informatie uit deze documenten zijn van belang voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de basisregistratie.
 • De verplichtingen zoals genoemd rusten ook op ouders en verzorgers van minderjarigen, waarbij gesteld kan worden dat jongeren van 16 of 17 jaar ook zelf hun verplichtingen mogen nakomen.

Als uw persoonsgegevens in de BRP niet kloppen, dan moeten deze worden aangepast.

 • Als uw adresgegevens onjuist zijn, geeft u dan uw verhuizing door. 
 • Als er wijzigingen in het buitenland hebben plaatsgevonden, zoals een echtscheiding, geboorte of huwelijk, dan kunt u met de originele stukken langskomen in de Stadswinkel Centrum. Voor het tonen van buitenlandse brondocumenten moet u een afspraak maken bij de burgerlijke stand.
 • Als uw aanschrijfnaam in de BRP moet worden gewijzigd, dan kunt u een verklaring naamgebruik invullen.

Als er geen sprake is van bovenstaande gevallen en uw persoonsgegevens zijn onjuist, dan kunt u een brief opsturen met daarin vermeld welke gegevens onjuist zijn. Stuurt u deze brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Gemeente Rotterdam kan inwoners een bestuurlijke boete voor de BRP opleggen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw verplichtingen volgens de Wet BRP namelijk nakomen.  De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal 325 euro.

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
 • Als u geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek;
 • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen; en/of
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

Bezwaar

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als zij van mening is dat u een verplichting niet bent nagekomen, moet dat blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is. Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaar indienen.

De gemeente kan u een overzicht leveren van instanties die uw gegevens in de BRP hebben geraadpleegd. Dit zijn de zogeheten protocolgegevens. Deze gegevens worden sinds 6 januari 2014 bewaard. Het overzicht is gratis. Het duurt maximaal vier weken voordat u het overzicht krijgt. De gemeente raadpleegt niet alleen eigen systemen, maar informeert ook welke landelijke overheden uw gegevens hebben ingezien.

U kunt het overzicht schriftelijk aanvragen. Hiervoor stuurt u uw verzoek ondertekend, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, naar:  

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP (protocolgegevens)
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Betere situatie voor de nieuwe bewoner

Personen die verhuisd zijn, maar hun nieuwe adres niet doorgeven aan de gemeente, staan in de Basisregistratie Personen (BRP) nog ingeschreven op hun oude adres. Dat kan problemen veroorzaken voor de nieuwe bewoner van dat adres. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld gekort worden op de uitkering of geen recht meer hebben op bepaalde toeslagen. Om deze vervelende situatie tegen te gaan, kan de gemeente een adresonderzoek uitvoeren. De gemeente schrijft de oude bewoner uit, zodat de nieuwe bewoner hier geen last meer van heeft.