Digitaal stadspanel
Gepubliceerd op: 19-12-2016
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/digitaal-stadspanel/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam bestaat uit zo'n 7.000 Rotterdammers. De leden van het panel worden een aantal keer per jaar gevraagd om via internet een korte vragenlijst in te vullen.

De informatie van de panelleden helpt de gemeente Rotterdam om eenvoudiger beslissingen te nemen.
Wilt u ook panellid worden? Dan kunt u zich online inschrijven.

Resultaten

Enkele onderzoeken die met het Digitaal Stadspanel Rotterdam zijn uitgevoerd:

In juli van dit jaar konden panelleden deelnemen aan een onderzoek over de bejegening door de politie. Naast dit onderzoek zijn ook straatinterviews gehouden en worden ingediende klachten geanalyseerd. De resultaten van al deze onderzoeken worden gebundeld en in november 2021 hier gepubliceerd.

Het aantal bezoekers van het Kralingse Bos groeit en de druk op recreatie en de natuur neemt hierdoor toe. De gemeente Rotterdam wil dat alle Rotterdammers van het bos kunnen blijven genieten en is daarom een participatietraject gestart. Het doel van het traject is om tot een gedeelde visie voor het Kralingse Bos te komen. Dat betekent dat de deelnemers het uiteindelijk eens zijn over (nieuwe) regels, afspraken of indeling voor het bos.

Ter ondersteuning van het participatietraject is in april 2021 het Digitaal Stadspanel Rotterdam gevraagd of zij gebruikmaken van het Kralingse Bos en waarvoor. Daarnaast konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden en welke veranderingen zij eventueel zouden willen zien in het Kralingse Bos.

De factsheet met de resultaten kunt u vinden op de website Onderzoek010: onderzoek010.nl/documents/Vrije-tijd-en-cultuur

In maart 2021 hebben panelleden van het Digitaal Stadspanel hun mening gegeven over de voorzieningen in de wijk. In de factsheet zijn de resultaten uit het onderzoek te lezen.

In maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In verband met het coronavirus zullen aangepaste maatregelen getroffen worden. Dat gaat om algemene maatregelen, maar ook om maatregelen speciaal gericht op Rotterdammers van 70 jaar en ouder. Om een idee te krijgen in hoeverre men gebruik zal maken van de verschillende mogelijkheden om te stemmen is tussen 14 en 23 december 2020 een enquête uitgezet onder de leden van het Digitaal Stads-panel Rotterdam van 70 jaar en ouder. In de feitenkaart kunt u de resultaten lezen.

In februari 2020 kon het Digitaal Stadspanel deelnemen aan een onderzoek over openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Rijdt men al elektrisch? En wat vindt men van de openbare laadpalen? In het rapport kunt u de resultaten lezen.

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te controleren, om risicogroepen zoals ouderen te beschermen en om te voorkomen dat verschillende onderdelen van het zorgsysteem overbelast raken. Nu het RIVM vaststelt dat de maatregelen effect lijken te hebben zal de vraag moeten worden beantwoord wanneer deze maatregelen kunnen worden afgebouwd en hoe dit het best kan worden gedaan. Het Kabinet baseert zich uiteraard op modelstudies van experts, maar ook de mening van de samenleving wordt meegewogen. Voor dit laatste is een onderzoek door de TU Delft uitgevoerd, waaraan maar liefst 30.000 Nederlanders deelnamen. Ook het Digitaal Stadspanel Rotterdam is gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. De resultaten van het onderzoek zijn via onderstaande link te lezen.

Eind 2019 is het Digitaal Stadspanel Rotterdam gevraagd naar de voorkeur voor openingstijden van milieuparken. Uit het onderzoek bleek dat, naast de huidige openingstijden, behoefte is aan opening op maandag, zondag en op doordeweekse avonden. Er is besloten dat de parken Melanchtonweg (Noord) en Aploniastraat (Zuid) voortaan op maandag overdag ook geopend zijn.

In 2021 wordt er een nieuw milieupark in Rotterdam geopend. De openingstijd van dit milieupark zal ook uitgebreid worden tot 19 uur.

Wilt u meer over de resultaten lezen, dan kunt u het rapport opvragen via digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

In september 2019 vroeg de Rekenkamer Rotterdam de leden van het Digitaal Stadspanel naar welke onderwerpen zij vonden dat de rekenkamer onderzoek zou moeten doen. De rekenkamer heeft alle antwoorden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de panelleden vinden dat de rekenkamer onder meer luchtkwaliteit, goedkope woningen en de groene buitenruimte zou moeten onderzoeken. In de factsheet kunt u alle resultaten lezen.

Wandelen is een gezonde en duurzame manier van je verplaatsen. Ook biedt lopen een alternatieve wijze van vervoer, naast gebruik van fiets, auto of openbaar vervoer. Daarom wil de gemeente Rotterdammers stimuleren om vaker te gaan lopen. Om inzicht te krijgen in het loopgedrag van Rotterdammers en in wat hen stimuleert of juist remt om te gaan lopen, is het Digitale Stadspanel Rotterdam geraadpleegd. In de factsheet leest u de resultaten van het onderzoek.

De gemeente voert in samenwerking met het Erasmus MC onderzoek uit naar de ervaringen van mensen met het gebruik van antibiotica en het contact hierover met de huisarts. In juni 2019 zijn hierover een aantal vragen gesteld aan panelleden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek leest u in het factsheet hieronder:

Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze onderzoeksrapporten zodat deze ook voor bijvoorbeeld slechtzienden helemaal te lezen zijn. Mocht u een toelichting willen op de inhoud van dit rapport dan kunt u mailen naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

De gemeente Rotterdam wil het voor alle inwoners makkelijker maken om te sporten. Een eerste korte vragenlijst over dit onderwerp is in april 2019 voorgelegd aan de leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. De resultaten kunt u lezen in de factsheet.

Voetbalwedstrijden en evenementen trekken veel bezoekers naar stadion De Kuip. Deze bezoekers reizen daar op verschillende manieren naartoe. Stadion Feijenoord NV en de gemeente Rotterdam hebben een Mobiliteitsplan opgesteld om deze grote bezoekersstroom zo goed mogelijk te verwerken. Met het plan worden tot het jaar 2023 diverse verbeteringen uitgevoerd.

De verbeteringen zijn uitgewerkt in concrete doelstellingen op het gebied van mobiliteit, waaronder bereikbaarheid, doorstroming, beperking van parkeeroverlast en borgen van verkeersveiligheid in de omgeving van het stadion. Deze doelstellingen worden door middel van monitoring gevolgd. Het onderdeel ‘beperking van parkeeroverlast voor omwonenden’ zal jaarlijks (tot 2024) worden gemeten via het Digitaal Stadspanel van de gemeente Rotterdam.

Wilt u de rapportage van de resultaten ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar m.dujardin@Rotterdam.nl.

De gemeente wil dat in 2020 meer Rotterdammers toegang tot eHealth en thuistechnologie hebben en hier gebruik van maken. De huisarts is een van de partijen die eHealth gebruikt ter verbetering en ondersteuning van de zorg. Om de stand van zaken rondom eHealth bij de huisarts en de mening van patiënten hierover te peilen is het Digitale Stadspanel Rotterdam geraadpleegd. De resultaten van de enquête zijn samengevat in de feitenkaart:

Mobility as a Service (MaaS) is een mobiliteitsconcept waarbij reizigers flexibel en gemakkelijk voor hun reizen gebruik kunnen maken van verschillende vervoerswijzen (fiets, trein, bus, auto, etc.) en vervoersdiensten. In MaaS is (reis)informatie over de verschillende manieren van reizen beschikbaar en is het betalen ook onderdeel van de MaaS-dienst. Het Digitaal Stadspanel Rotterdam is gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek van TNO om een eerste inzicht te krijgen in het verwachte gebruik van MaaS in Nederland. TNO onderzoekt of verschillende typen mensen (leefstijlen) ook verschillend tegen Mobility as a Service aankijken, onder welke omstandigheden ze een MaaS-dienst zouden gaan gebruiken en of mensen bereid zouden zijn hun eigen vervoermiddelen (met name de auto) op te geven als ze MaaS gebruiken. De resultaten van de enquête zijn samengevat in de feitenkaart.

Panelleden geven hun mening over de parkeersituatie in hun straat en over het eventueel invoeren van betaald parkeren. De resultaten kunt u lezen in de feitenkaart. De vragenlijst en opmerkingen en suggesties van de panelleden vindt u in de bijlage.

De gemeente wil graag weten hoe mantelzorgers ondersteund kunnen worden en wat de gemeente daarin zou kunnen betekenen. Om antwoord te krijgen op deze vragen is het Digitaal Stadspanel Rotterdam geraadpleegd. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in de feitenkaart.

Panelleden geven hun mening over de levendigheid van de binnenstad.

Sinds een paar jaar vindt men het belangrijk om binnen het onderwijs meer aandacht te besteden aan technische vaardigheden. Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs leren om te gaan met moderne (maak)technieken zoals 3D-printers, lasersnijders en vinylsnijders. Daarnaast is leren programmeren (digitale vaardigheden) onderdeel van de lesstof. De term ‘Maakonderwijs’ betekent ‘leren door te doen’. De nadruk ligt daarbij op het zelfstandig zoeken naar oplossingen voor (technische) vraagstukken. Maakonderwijs staat in de belangstelling. Van kinderen en jongeren verwachten we meer dan ooit dat ze ‘later’ voldoende creatieve en technische vaardigheden hebben om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. De gemeente Rotterdam wil graag weten of Rotterdammers (en/of hun kinderen) ervaring hebben met dit soort onderwijs. Ze vroeg panelleden uit het Digitaal Stadspanel deel te nemen aan een enquête over dit onderwerp. De resultaten van de enquête zijn samengevat in de feitenkaart.

De Rekenkamer Rotterdam onderzoekt of de gemeente de goede dingen doet en of zij die ook goed doet. Binnenkort bepaalt de Rekenkamer naar welke onderwerpen ze in 2019 onderzoek gaat doen. Panelleden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam konden hierover meedenken. In de feitenkaart zijn de resultaten te lezen.

Inmiddels heeft de Rekenkamer Rotterdam besloten welke onderzoeken zij in 2019 gaat doen. In dit filmfragment bedankt de directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra, de leden van het Digitaal Stadspanel voor hun input.

Informatie voor panelleden

Bent u panellid en heeft u vragen over uw privacy? Of over hoe vaak per jaar u een vragenlijst kunt verwachten? Hieronder vindt u het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen. Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet terug kunt vinden? Neem dan contact met ons op via digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Veelgestelde vragen

Wij heten u van harte welkom als panellid als u 15 jaar of ouder bent en in Rotterdam woont. U kunt zich vrijblijvend inschrijven bij het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam wordt beheerd door dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam. Lees meer op de pagina Onderzoek.

Wanneer u lid wordt van het Digitaal Stadspanel Rotterdam, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze zijn bedoeld om te bepalen in hoeverre het panel een goede afspiegeling is van de Rotterdamse bevolking. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om vragenlijsten naar de juiste doelgroepen te sturen. Bijvoorbeeld wanneer er onderzoek is onder jongeren of onder mensen uit een bepaald gebied. De gegevens worden ook gebruikt om onderzoeksresultaten uit te kunnen splitsen naar kenmerken van de bevolking (bijvoorbeeld naar leeftijd of gebied). De onderzoeksresultaten zijn nooit tot individuele personen te herleiden. Er worden alleen uitspraken gedaan over groepen bewoners (bijvoorbeeld studenten, ouderen of personen die in een bepaald gebied wonen).

We stellen het natuurlijk op prijs als u aan alle onderzoeken meewerkt maar dat hoeft niet. Heeft u een keer geen tijd of geen zin om een vragenlijst in te vullen? Dat is geen probleem. U krijgt wel altijd een herinneringsmail, voor als u de eerste uitnodiging over het hoofd heeft gezien. Of alsnog wilt meedoen aan het onderzoek.

Heeft u een nieuw e-mailadres of bent u verhuisd binnen Rotterdam? Dan kunt u dat aangeven op uw profielpagina. Ook kunt u via een link onderaan elke uitnodigingsmail aangeven dat u iets wilt veranderen in uw persoonlijke gegevens. Komt u er niet uit dan kunt u een mail sturen naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

U wordt ongeveer vijf keer per jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

We geven bij elke uitnodiging aan hoe lang het ongeveer duurt om een vragenlijst in te vullen. In de regel duurt dit tussen de 5 en 20 minuten. U kunt de vragenlijst op elk gewenst moment afbreken. Zolang het onderzoek loopt kunt u er op een later moment mee verder gaan.

De onderwerpen zijn in de regel zaken waar gemeente Rotterdam of gebiedscommissies zich mee bezighouden. En waar de mening van de bewoners van belang is. Voorbeelden zijn:

  • evenementen in de stad
  • bezuinigingen op cultuur
  • openbare laadpalen
  • verkeer en vervoer in de stad
  • mantelzorgers
  • enzovoort

Nee. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u vragenlijsten toe te sturen. U ontvangt geen andere mails over gemeente Rotterdam. Uw e-mailadres wordt dus alleen gebruikt voor het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Nee. Het is van belang dat u zelf de vragenlijst invult. De resultaten worden namelijk gebruikt om groepen te vergelijken, bijvoorbeeld mannen en vrouwen.

Zodra een onderzoek is afgerond en de opdrachtgever van het onderzoek heeft toestemming gegeven om de resultaten te publiceren, dan vindt u de resultaten terug op deze pagina.

Voordat er een herinnering wordt verstuurd, kijken we wie de vragenlijst nog niet (volledig) heeft ingevuld. Het kan gebeuren dat u na onze controle de vragenlijst heeft ingevuld. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen.

Controleer eerst of u verbinding heeft met internet. Het kan zijn dat de link in uw e-mailbericht niet doorklikbaar is. Kopieer de link in dit geval naar de adresbalk van uw internetbrowser. Werkt de link ook vanuit de adresbalk niet? Stuur dan een mail naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Het kan zijn dat er sprake is van een technisch probleem. Probeer op een later tijdstip nogmaals of u de vragenlijst kunt invullen. Vult u op een later tijdstip de vragenlijst in? Dan gaat u verder bij de vraag waar u was gebleven op het moment van de foutmelding.

Nee, dat maakt niet uit. U kunt met elke browser (bv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) de vragenlijsten van het Digitaal Stadspanel Rotterdam invullen. U kunt de vragenlijst ook invullen op een tablet of smartphone.

U kunt zich uitschrijven door naar uw profielpagina te gaan en onderaan aan te geven dat u zich wilt afmelden. Ook vindt u onderaan elke uitnodigingsmail een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

Informatie voor opdrachtgevers

Werkt u bij de gemeente Rotterdam en wilt u weten wat de mening van het Digitaal Stadspanel Rotterdam is over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met Maaike Dujardin van de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI).