Bezwaar
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms neemt de gemeente een besluit waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag wordt afgewezen. Maak dan bezwaar.

De volgende bezwaren gaan via een andere pagina:

Alle overige bezwaren

U kunt op 3 manieren bezwaar maken: Online, per post en per fax.
Wilt u bezwaar maken over uw parkeervergunning?
Check eerst uw kans op bezwaar bij het veld 'Soms weinig kans op bezwaar'.

1. Online

Bezwaar indienen als burger

Dien uw bezwaar in via de knop 'Bezwaar maken'. Log in met uw DigiD.

Bezwaar door advocaten, bedrijven en instanties

Klik op de volgende link: Bezwaar advocaten, bedrijven en instanties.
Voor deze aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig en
een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

2. Per post 

Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

3. Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 267 63 00

Tegen elk besluit van de gemeente mag u bezwaar maken.
Maar soms heeft bezwaar maken geen zin. Bijvoorbeeld tegen een wet.
Bij bezwaar wordt alleen gekeken of de gemeente zich aan de wet houdt.

In de volgende gevallen maakt uw bezwaar waarschijnlijk geen kans:

 • u heeft een parkeervergunning aangevraagd, maar u bent niet de kentekenhouder
 • u heeft een 3e parkeervergunning aangevraagd, terwijl u er al 2 heeft

Meer informatie vindt u in het uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021:

 • Wetsartikel 5 lid 1 sub c voor niet kentekenhouder
 • Wetsartikel 5 lid 7 over aantal parkeervergunningen

Het indienen van een bezwaar is gratis.

Bezwaar met spoed

Kunt u het besluit op uw bezwaar niet afwachten?
U kunt via de rechter een Voorlopige voorziening aanvragen.
Dit kost wel geld.
Kijk hiervoor op de pagina Voorlopige voorziening van de website Rechtspraak.

1. Bij Online bezwaar maken

 • Als u die heeft, een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Als iemand anders voor u bezwaar maakt, een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)

2. Bij bezwaar maken per post

De brief waarmee u bezwaar maakt wordt een 'bezwaarschrift' genoemd. Hierin schrijft u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer. Zo kan worden besproken wat de beste aanpak is
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • waar het besluit van de gemeente over gaat
 • het nummer van het besluit (dit nummer staat op de besluitbrief)
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening, anders is het niet geldig

Als uw bezwaar in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt.

Naast de brief stuurt u

 • als u die heeft: een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt: een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)
 • Als uw bezwaar moeilijk is, behandelt een groep onafhankelijke medewerkers uw bezwaar. Zo'n groep heet Algemene Bezwaarschriftencommissie.
  Dan duurt uw bezwaar maximaal 18 weken.
 • Als uw bezwaar eenvoudig is, behandelt een ambtenaar van de afdeling Juridische diensten uw bezwaar. Dit gaat in overleg met u.
  Dan duurt uw bezwaar maximaal 12 weken.

De periode begint op de dag na de datum waarop uw bezwaar bij de gemeente binnen moet zijn.

Voorbeeld

Het besluit is verstuurd op 6 april. 18 mei (6 weken later) moet uw bezwaar binnen zijn. Vanaf 19 mei duurt de behandeling maximaal tot:

 • 11 augustus bij 12 weken
 • 22 september bij 18 weken

Bezwaar met spoed

Kunt u het besluit op uw bezwaar niet afwachten? U kunt via de rechter een Voorlopige voorziening aanvragen. Dit kost wel geld. Kijk hiervoor op de pagina Voorlopige voorziening van de website Rechtspraak.

Te laat besluit op bezwaar

 • Is de gemeente bijna te laat met besluiten op uw bezwaar? U mag altijd contact opnemen hoe het ermee staat.
 • Is de gemeente echt te laat? Meld dit schriftelijk.
  Dat melden heet 'In gebreke stellen'.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te besluiten.
  Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag. Dat bedrag heet 'Dwangsom'.
  Meer weten? Kijk op de pagina Te laat besluit en dwangsom.

Iedere burger en ondernemer uit Rotterdam mag in bezwaar tegen een besluit van de gemeente.

Periode om bezwaar te maken

Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn.
De datum op de brief met het besluit, is de ingangsdatum van die 6 weken.

Bijvoorbeeld: op het besluit staat de verzenddatum 26 april.
Dan moet uw bezwaar uiterlijk 6 juni binnen zijn.

Als uw brief te laat binnen is, dan reageert de gemeente niet meer op uw redenen van bezwaar. Dat heet 'niet-ontvankelijk verklaard'.

Soms is de periode voor bezwaar maken korter dan 6 weken.
Op het besluit moet staan hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.
Staat het er niet, vraag dit snel na bij de afdeling die het besluit heeft genomen.

Bezwaarschrift niet compleet

Soms lukt het niet binnen 6 weken bezwaar te maken.
U heeft bijvoorbeeld nog niet alle bewijzen. Of een vertaling is nog niet klaar.
Maak dan toch een niet-compleet bezwaar.

In het niet-complete bezwaar moet in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

Dan krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen.

Let op: dien het bezwaar snel in, als u niet weet op welke datum een besluit is genomen.

Gegevens geven aan andere organisaties of personen

Uw bezwaar met uw naam en adresgegevens wordt gegeven aan anderen die ermee te maken hebben, als

 • u bezwaar maakt tegen beslissingen over vergunningen van anderen. Voorbeeld: uw buurman vraagt de gemeente of hij de boom in zijn tuin mag omhakken. Als u bezwaar maakt, dan krijgt uw buurman uw bezwaar met uw naam en adres te lezen.
 • er anderen zijn betrokken bij beslissingen over verzoeken tot handhaving.
  Het doorgeven van geluidsoverlast is bijvoorbeeld een verzoek tot handhaving

Uw Burgerservicenummer wordt nooit aan anderen gegeven.

Bezwaarschrift intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaarschrift stoppen, of gegevens aanpassen of aanvullen?
Dit kan per post bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze regels gelden voor de meeste besluiten van de gemeente. Maar niet voor alle besluiten. Lees in het besluit wat er staat over de mogelijkheden voor bezwaar.

Voor meer informatie of vragen neem contact op per e-mail of bel het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Ja. Het besluit is nog steeds geldig. Pas niet meer als uw 'bezwaar gegrond wordt verklaard' (dit betekent dat u gelijk heeft en de gemeente het besluit moet aanpassen).

Ja, dan bent u te laat. Het bezwaar moest binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat, bij de gemeente binnen zijn.

Iedereen die bezwaar indient, krijgt binnen een week een brief waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen.

Registratie van geweld of agressie

De gemeente slaat persoonsgegevens op, van een bezwaarmaker die agressief is geweest, of geweld heeft gebruikt bij de gemeente. Die gegevens opslaan is voor de veiligheid van de medewerkers.

Gegevens om het werk van de gemeente te verbeteren

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om te zien of de gemeente nog beter kan worden. Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere zaken. Dat staat in de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens.

Inzage of verwijdering gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen.

U kunt dit op 2 manieren doen.

1. Online via de pagina Verzoek AVG.

2. Per post. U stuurt dan een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, afdeling Juridische diensten
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam